torsdag 30 maj 2013

Språkutveckling i alla ämnen

Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare.
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/allaamnenansvarigaforeleverssprakutveckling.5.68333a6013eee526adaa3.html

Skickliga lärare - skolans framgångsfaktor

– Resultaten visar att en framgångsrik läs- och skrivundervisning innebär att läraren ser den i ett språk-utvecklande sammanhang, och att detta i hög grad handlar både om muntlighet och skriftspråklighet, säger Catharina Tjernberg, nydisputerad vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Lärarens utveckling av sin yrkesskicklighet är en pågående interaktiv och social process där organisation, tid och kommunikativa möten är viktiga faktorer.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/skickligalararedenviktigasteframgangsfaktorniskolan.5.136fc2d013ee3efbc2813.html

måndag 27 maj 2013

Länkar till "Reading to learn"

För dig som missat något nätverksmöte eller vill lära dig mer om "Reading to learn" kommer här en liten länksamling. Mycket är på engelska, men i augusti kommer en bok på svenska och den tipsar jag naturligtvis om så snart den dyker upp.

Artikel i lärarnas nyheter om reading to learn:
http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2012/05/23/har-lart-mig-utga-fran-helheten

Hemsidan i "hemlandet" Australien:
http://www.readingtolearn.com.au/

Artikel av David Rose:
http://dbnweb2.ukzn.ac.za/joe/JoEPDFs/joe%2037%20rose.pdf

tisdag 14 maj 2013

Hur få en skola på vetenskaplig grund?


Forskarstuderande och forskarutbildade lärare, rektorer, skolchefer och företrädare för forskarskolor och didaktiska centrumbildningar vid Karlstads universitet hade samlats till  nätverksträff kring skola och undervisning på vetenskaplig grund.

Mycket kom att handla om forskningscirklar och nyttan med dem. Bland annat berättade Ingrid Mossberg Schüllerqvist, lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, om läs- och skrivutvecklande undervisning genom forskningscirklar och om den forskningscirkel som hon själv lett "Vilka elever kommer till vår skola":
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/11494