torsdag 28 februari 2013

Minnesanteckningar nätverksträff 20 februari


Vi inledde med att med stort intresse lyssna på forskaren Christina Olin-Scheller som berättade om sin forskning kring barns och ungdomars fritidsläsande och

-skrivande. Hon pratade om prosumenter, konvergens-kulturer, fokus på kollektiva lärprocesser och hur detta kontrasterar mot "skolkulturen". Vi fick se exempel på ungas skrivande på www.fanfiction.net och hur källtexter som Harry Potter och  Twilight används som grund för det egna skrivandet när "ursprungsberättelsen" byter fokalisator, tid, rum eller genre för att nämna något exempel.

Kompetensutveckling läsundervisning åk 4-9

Läsåret 2014/2015 startar RUC vid Karlstads universitet en kompetensutveckling kring läsundervisning och avancerade läsförståelsestrategier som riktar sig till undervisande lärare i  årskurserna 4-9.

Kompetensutvecklingen befinner sig fortfarande på planeringsstadiet, men kommer att organiseras i lärgrupper med en lärledare, en projektansvarig rektor och sju lärare i varje grupp. Seminariedagar på universitetet kommer att varvas med uppgifter att utföra och träffar i den egna kommunen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta  RUC:
http://www.kau.se/ruc/kontakta-oss

CSL-dagen 4 juni


CSL-dagen 2013, 4 juni 2013

En kostnadsfri dagskonferens med didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på alla stadier. Ta del av aktuell forskning för läraryrket och knyt kontakter med andra som är verksamma inom ditt område!
http://www.kau.se/csl/csl-dagen-0

Karriärtjänster för lärare

Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli 2013. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor).Från och med juli 2013 kan kommuner och enskilda huvudmän skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.

http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/karriartjanster-for-larare-1.192271

Doktorand i litteraturvetenskap sökes


Doktorand i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning
sökes till Karlstads universitet

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Läsa mellan raderna. Att undervisa om och utveckla avancerad läsförmåga i skolan som finansieras av Vetenskapsrådet och leds av docent Christina Olin-Scheller. Projektet planeras pågå under perioden 2012–2015 och syftar till att undersöka effekterna av olika sätt att undervisa om läsning och läsförståelse i skolan. Under de senaste åren har frågor om läsning och skolans läsundervisning aktualiserats inte minst i samband med de många internationella jämförelser som visat att svenska elevers läsförmåga stadigt sjunker. Samtidigt pekar andra studier på att explicit undervisning om läsning och läsprocesser saknas i många klassrum. I projektet Läsa mellan raderna undersöker vi undervisningens betydelse för elevers läsutveckling och söker därigenom ta reda på vad skolan, och inte minst lärare i svenska, kan göra för att möta dessa utmaningar.

https://kau.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:19395/where:4/

söndag 17 februari 2013

Vad önskar du för nätverket?

Fundera och ta med dina idéer och förslag till nästa nätverksmöte på onsdag!

Mellanstadieelevers skrivande


Var är meningen? – ny avhandling om mellanstadieelevers skrivande

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Ewa Bergh Nestlog hur elever i mellanstadiet och deras lärare skapar mening i undervisningen och hur de utvecklar argumenterande och förklarande texter – tillsammans och individuellt.

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/var-ar-meningen-elevtexter-och-undervisningspraktiker/

Martin Ingvar om betyg

Av olika skäl har betygen i skolan blivit en väldigt het fråga i Sverige. Men den heta frågan är ju att resultaten i skolan sjunker år efter år, att vi i dag har nästan 25 procent av pojkarna som går ut nian utan läsa så att de förstår vad de läser, säger hjärnforskaren Martin Ingvar i en studiointervju i Aktuellt den 14 februari.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/hjranforskare-for-stort-fokus-pa-betyg-i-skolan

onsdag 13 februari 2013

Nätverksträff 20 februari

Jag vill bara påminna om träffen onsdag 20 februari. Det händer många spännande saker!  På träffen behöver vi diskutera nätverkets inriktning och satsning framöver. Jag hoppas därför att så många språk-,läs- och skrivutvecklare som möjligt kommer. Är det något nätverksmöte ni inte vill missa så är det detta!

onsdag 6 februari 2013

Flickor skriver bättre?

En jämförelse mellan resultaten av ämnesproven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 visar att pojkar generellt har svårare för skrivuppgifter i svenska. Genomgående i alla årskurser och ämnen är också att flickorna klarar proven bättre än pojkarna. Det visar en sammanfattning av resultaten från grundskolans ämnesprov våren 2012.
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4442/pojkar-har-svarare-for-skrivuppgifter-i-svenska-1.189654