fredag 28 november 2014

Pojkar är kompetenta och konsekventa skribenter

I massmedia beskrivs pojkar ofta utifrån att de inte kan eller vill skriva. I sin avhandling ville därför Katharina Andersson undersöka vilka skrivkompetenser pojkar i årskurs 3 uppvisar. Hon fann att de var medvetna om textens mottagare och tog med sig många textreferenser in i sitt skrivande. 
http://www.skolporten.se/forskning/intervju/pojkar-ar-kompetenta-och-konsekventa-skribenter/

tisdag 11 november 2014

Språkutvecklande arbetssätt i matematik

Hösten 2015 kommer modulen Språk i matematik att finnas tillgänglig på Matematiklyftets lärportal. Fokus är språkutvecklande arbetssätt i ämnet matematik.

http://skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet

torsdag 6 november 2014

How Teachers Can Motivate Students of Any Age

Belöningssystem slår ofta fel när det kommer till lärande: vi vill att eleverna ska lära sig för sin egen skull, inte för att få en extern belöning. Men hur stöttar och stärker vi elevernas inre motivation i ett skolsystem som förlitar sig på betyg som ett sätt att mäta framgång och utveckling?

Om detta handlar följande artikel, som är skriven på engelska:
http://blogs.kqed.org/mindshift/2014/10/how-teachers-can-motivate-students-of-any-age/

Reportage kollegialt lärande

Lärare som observerar varandras lektioner och sedan diskuterar undervisningen, kallas för kollegialt lärande. Forskning visar tydligt att detta är en mycket effektiv metod, kanske den allra bästa, att både motivera lärare och förbättra undervisningen.

Ändå förekommer det sällan i den svenska skolan. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor. Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat.

Via länken kan du läsa ett reportage från Ängsdals skolor i Bunkeflostrand där kollegialt lärande genomförs strukturerat.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/lararbesok-i-klassrum-basta-fortbildningen/
Läsrörelser - föreläsning med Christina Olin-Scheller

Om läsande, läsundervisning och nya medier i PISA-undersökningarnas tidevarv. Den här kortföreläsningen gav Christina Olin-Scheller när hon installerades som professor vid Karlstads universitet.tisdag 4 november 2014

Minnesanteckningar 23 oktober

Mötet dominerades av spaningar i allmänhet och spaningar kring genrepedagogik i synnerhet.

Konferens jämställdhet och värdegrund

Vad krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i skolan?

Ett starkt värdegrundsarbete är en förutsättning för lärande och utveckling. Jämställdhet är en bärande del av skolans värdegrund. I verksamheterna finns ett stort engagemang, men trots det behöver både jämställdhets- och värdegrundsarbetet utvecklas. Detta, liksom all skolutveckling, bygger på prioritering och stöd från ledningsnivån.

Konferenserna vänder sig främst till förvaltningschefer, ansvariga tjänstemän inom skol- och utbildningsförvaltningar, förtroendevalda i skolnämnder och styrelser, rektorer, utvecklingsledare och andra med övergripande ansvar för skolutveckling. Konferensen är dock öppen även för andra.

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/konferenser/jamstalldhetsarbete-i-skolan-1.223704