torsdag 24 mars 2016

Learning for Newly Arrived

17-19 May 2016

Kungl. vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor
Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

"Symposiet adresserar frågan hur nyanlända immigranter bäst tas emot och integreras i det svenska skolsystemet. I dagsläget tar Sverige emot flest asylsökanden per capita jämfört med något annat land inom EU. Kunskapen om hur undervisning för nyanlända barn och ungdomar ska organiseras och implementeras är dock otillräcklig. För att bidra till en bredare kunskapsbas i detta ämne bjuder nu Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor och dess arbetsgrupp Framtidens skola in till symposiet ”Learning for newly arrived” med ett tiotal internationella forskare som föreläsare. Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner om hur de redovisade resultaten kan påverka både svensk forskning och beslutsfattande i samhället."

Symposiet kommer att hållas på Kungl. Vetenskapsakademien och antalet deltagare är begränsat till 200 st. Symposiet är finansierat av Utbildningsdepartementet. Symposiet vänder sig inte till allmänheten utan i första hand till svenska forskare, myndighetspersoner och andra yrkesaktiva inom området.

https://www.kva.se/Kalendariumlista/2016/nyanlandas-larande/

Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

information Skolverket
lämna synpunkter

Webbkurs om kartläggning av nyanlända elever

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Från den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.

tisdag 15 mars 2016

CSL-dagen 2 juni

Torsdagen den 2 juni är det dags för årets CSL-dag.Sista anmälningsdag är söndagen den 22 maj och du anmäler dig på www.csldagen2016.axaco.se 
Programmet finns på CSLs hemsidaoch du som ingår i nätverket har även fått det på mejl.

torsdag 10 mars 2016

Seminarie CSL

Välkommen till högre seminarium i CSL torsdagen den 17 mars 13-15 i 12A522 då vår gästprofessor Lise Iversen Kulbrandstad presenterar sin forskning om läsning, literacitet och flerspråkighet.