Efter nedslående resultat i bland annat Pisa-mätningar presenterade OECD i våras en rapport om hur skolan i Sverige kan förbättras. Regeringen tillsatte därefter en Skolkommission med uppdrag att ta fram olika åtgärder. Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund tyckte dock att forskningsförankringen saknades och bildade därför ett expertråd där lärare, rektorer och forskare ingår.
Helena Sagar är en av deltagarna. Hon är lärare på Kullaviksskolan, har en doktorsexamen i naturvetenskap med inriktning på undervisning och arbetar med skolutveckling i hela Kungsbacka kommun. Helena Sagar ägnar ungefär en tredjedel åt sin arbetstid till forskning och är övertygad om att arbetet ger goda resultat på sikt.