torsdag 12 februari 2015

Kvalitetsarbete i praktiken

Det här stödmaterialet handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken ute i förskolor och skolor. Stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar som är avsedda att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen. Materialet riktar sig direkt till förskollärare, fritidspedagoger, lärare och övrig personal som arbetar i förskolan och skolan. Materialet är också användbart för rektor och förskolechef som har ansvar för att skapa rutiner och strukturer för kvalitetsarbetet och för allas medverkan

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3381

torsdag 5 februari 2015

Minnesanteckningar nätverksträff 3 februari

Vi fick information om den modul som Karlstad universitet håller på att arbeta fram, Lässtrategier för sakprosa, och vi fördjupade oss inom genrepedagogikens faktatexter och evaluerande texter. 

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningen vänder sig främst till huvudmän som vill ha stöd att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/stod-for-huvudman/utbildning-for-sprak-las-och-skrivutvecklare-1.229294