fredag 19 december 2014

Minnesanteckningar 10 december 2014

Nätverksträffen innehöll, som vanligt, aktuella spaningar och vi fortsatte lära oss mer om genrepedagogik.

Problem med läsförståelse visar sig sent

Läsförståelseproblem hos barn som läser utmärkt, men utan att förstå, upptäcks i regel inte förrän i tioårsåldern. Det visar Åsa Elwérs studie om läsförståelseproblem.

http://www.skolporten.se/forskning/intervju/problem-med-lasforstaelse-blir-tydliga-ganska-sent/

tisdag 2 december 2014

Dagordning 10 december

Nästa möte äger rum 10 december kl 9.30-14.30 i rum 1D225. 

Vi fortsätter på temat genrepedagogik genom att samtala om det vi läst i Låt språket bära kapitel 1-4. För att möjliggöra bästa möjliga samtal är det önskvärt att mötesdeltagarna har fört läslogg under tiden de läst. En enkel sådan kan innebära att man skriver ner de tankar man får utifrån läsningen: sidhänvisning, vad stod det (citat eller sammanfattning) och hur tänker jag kring detta (fråga, kritik, konsekvens etc). Vi ser också på filmer om de olika genrerna http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby

Vi behöver också bestämma hur vi ska genomföra tågbokningen när vi åker till Rinkeby, titta över hotellbeställningen och planera träffen 3 december. Vi funderar också vidare kring bloggande och PedagogVärmland.

fredag 28 november 2014

Pojkar är kompetenta och konsekventa skribenter

I massmedia beskrivs pojkar ofta utifrån att de inte kan eller vill skriva. I sin avhandling ville därför Katharina Andersson undersöka vilka skrivkompetenser pojkar i årskurs 3 uppvisar. Hon fann att de var medvetna om textens mottagare och tog med sig många textreferenser in i sitt skrivande. 
http://www.skolporten.se/forskning/intervju/pojkar-ar-kompetenta-och-konsekventa-skribenter/

tisdag 11 november 2014

Språkutvecklande arbetssätt i matematik

Hösten 2015 kommer modulen Språk i matematik att finnas tillgänglig på Matematiklyftets lärportal. Fokus är språkutvecklande arbetssätt i ämnet matematik.

http://skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet

torsdag 6 november 2014

How Teachers Can Motivate Students of Any Age

Belöningssystem slår ofta fel när det kommer till lärande: vi vill att eleverna ska lära sig för sin egen skull, inte för att få en extern belöning. Men hur stöttar och stärker vi elevernas inre motivation i ett skolsystem som förlitar sig på betyg som ett sätt att mäta framgång och utveckling?

Om detta handlar följande artikel, som är skriven på engelska:
http://blogs.kqed.org/mindshift/2014/10/how-teachers-can-motivate-students-of-any-age/

Reportage kollegialt lärande

Lärare som observerar varandras lektioner och sedan diskuterar undervisningen, kallas för kollegialt lärande. Forskning visar tydligt att detta är en mycket effektiv metod, kanske den allra bästa, att både motivera lärare och förbättra undervisningen.

Ändå förekommer det sällan i den svenska skolan. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor. Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat.

Via länken kan du läsa ett reportage från Ängsdals skolor i Bunkeflostrand där kollegialt lärande genomförs strukturerat.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/lararbesok-i-klassrum-basta-fortbildningen/
Läsrörelser - föreläsning med Christina Olin-Scheller

Om läsande, läsundervisning och nya medier i PISA-undersökningarnas tidevarv. Den här kortföreläsningen gav Christina Olin-Scheller när hon installerades som professor vid Karlstads universitet.tisdag 4 november 2014

Minnesanteckningar 23 oktober

Mötet dominerades av spaningar i allmänhet och spaningar kring genrepedagogik i synnerhet.

Konferens jämställdhet och värdegrund

Vad krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i skolan?

Ett starkt värdegrundsarbete är en förutsättning för lärande och utveckling. Jämställdhet är en bärande del av skolans värdegrund. I verksamheterna finns ett stort engagemang, men trots det behöver både jämställdhets- och värdegrundsarbetet utvecklas. Detta, liksom all skolutveckling, bygger på prioritering och stöd från ledningsnivån.

Konferenserna vänder sig främst till förvaltningschefer, ansvariga tjänstemän inom skol- och utbildningsförvaltningar, förtroendevalda i skolnämnder och styrelser, rektorer, utvecklingsledare och andra med övergripande ansvar för skolutveckling. Konferensen är dock öppen även för andra.

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/konferenser/jamstalldhetsarbete-i-skolan-1.223704

fredag 17 oktober 2014

Dagordning nätverksträff 23 oktober

Vi träffas kl. 9.30-14.30 i rum 1D225 på Karlstads universitet.

- kort presentationsrunda om sig själv, om kommunen och dess språk-, läs- och skrivverksamhet
(vi har glädjande nog många nya deltagare)

- spaningar Malin
info Läslyft läs- och skrivportalen
NCS konferens 27-28 nov  konferens språkutvecklare
symposium om bedömning 27 jan symposium

- övriga spaningar

- utdelning av böcker, Christel

- brainstorming genrepedagogik, enskilt och i grupp

- sammanställning

- förväntningar studiecirkel, enskilt och sammanställning

- introduktion: se intervjuer med språkforskarna Pauline Gibbons och Monica Axelsson
http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby/Om-materialet
text och tanke skrivs under tiden vi tittar, kort enskild skrivtid, gruppdiskussioner

- framåt?
dagordning 10 dec? fortsätta med filmer om de olika genrerna? hur långt läst i boken? text och tanke vid läsning? goggle drive eller privat? smågrupper? läsa "vad är genrepedagogik" på ur.se? Vad-ar-genrepedagogik
möte 27 jan eller 3 feb?
deltagare studiecirkel och anmälan Rinkeby

fredag 10 oktober 2014

SYMPOSIUM OM BEDÖMNING I SPRÅK

CSL INBJUDER FÖRSTELÄRARE I SPRÅK TILL
SYMPOSIUM OM BEDÖMNING I SPRÅK
ENGELSKA, MODERNA SPRÅK, SVENSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

PROGRAM

14.00 – 15.00 Fryxellsalen, 1B 306
Färska forskningsrön om bedömning i språk

• Anna Karlefjärd, doktorand i pedagogik
• Erica Sandlund, fil.dr i engelska och Pia Sundqvist, docent engelska
• Pilar Álvarez, fil.dr i spanska
• Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete

tisdag 7 oktober 2014

SELMA LAGERLÖF - FÖRSTA KVINNAN I SVENSKA AKADEMIEN 1914

Karlstad universitet bjuder in till en dag om

SELMA LAGERLÖF  - FÖRSTA KVINNAN I SVENSKA AKADEMIEN 1914
TORSDAG 20 NOVEMBER 2014, KL 10.00 – 15.00
KARLSTADS UNIVERSITET, FRÖDINGSALEN 1B 364
Föreläsningar:
  • Selma Lagerlöfs arbete i Svenska akademien
  • Stol nr 7. Selma Lagerlöf och hennes föregångare
  • Selma Lagerlöf som retoriker

Dessutom – särskilt för lärare:
Om lanseringen av Selma Lagerlöf på www.litteraturbanken.se, ett material som riktar sig till lärare (Anna Nordlund, fil dr i litteraturvetenskap och lektor i didaktik, Uppsala Universitet och Ann Boglind, lektor i svenskämnets didaktik, Göteborgs universitet)
Program/Inbjudan bifogas

Ingen föranmälan 

gm
RUC Karlstads universitet
www.kau.se/ruc

Läslyftet under utprövning

Är du nyfiken på Läslyftets läs- och skrivportal?  

Under läsåret 2014/15 genomförs en utprövningsomgång för Läslyftet. Omkring 30 skolor deltar i utprövningsomgången. Via länken nedan kan du se hur lärportalen och modulen "samtal om text" ser ut just nu. Observera att både konstruktion och innehåll kan förändras efter genomförd utprövning!

fredag 12 september 2014

Kommande nätverksträffar

Kl 9.30-14.30 på Karlstads universitet följande datum:

Torsdag 23 oktober: nätverksträff med tema ”språk i alla ämnen”
Onsdag 10 december: nätverksträff med tema ”språk i alla ämnen”
Tisdag 3 februari: nätverksträff med tema ”språk i alla ämnen”
Torsdag 12 mars: Studiebesök Knutbyskolan, Rinkeby
Ej fastställt datum april/maj: utvärdering  ”språk i alla ämnen” och planer för nästa läsår


Film "En läsande klass"

Pedagog Värmland filmade Martin Widmarks och Malin Gonzales föreläsning och filmen kan ni se via länken nedan

tisdag 9 september 2014

"En läsande klass" 11 september

SOL i Värmland och RUC bjuder in till föreläsningen "En läsande klass".

Kl 14.00-16.00
Sundstagymnasiets aula 
Föreläsare: Martin Widmark och Malin Gonzalez

mer information
anmälan

fredag 5 september 2014

Minnesanteckningar 1 september 2014

Vi fick besök från Pedagog Värmland, bestämde fokus för läsårets nätverksträffar och hann också med några spaningar.

Språk-, läs- och skrivutvecklare - en resurs för ökad kvalitet i undervisningen

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.
Stödmaterialet som pdf

Forskningscirkel i Stockholms stad

I Stockholms stad har det under läsåret 2013/2014 pågått en forskningscirkel med temat ”Litteracitet-Multimodalitet- Framgångsfaktorer”. I Läs- och språksatsningens blogg, där utvecklingslärare Toura Hägnesten skriver, presenteras arbetet som pågått på några av stadens skolor under läsåret.

http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2014/06/05/combon-praxis-forskning-gjorde-skillnad/

Särskilt begåvade elever ska stimuleras

Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i skolan, även särskilt begåvade elever. Därför har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att stödja skolors arbete med dessa elever.

http://www.regeringen.se/sb/d/18270/a/245951

Nordisk barn- och ungdomskulturfestival

DIGITALA SPÅR 2.0 är temat för årets Nordiska barn- & ungdomskulturfestival I Sunne. Vi vill skapa en större kunskap om hur barn och ungas kreativa förmågor utvecklas i relation till deras omvärld.

Plats: Selma/Spa i Sunne
Start: tisdag 28 oktober kl.10.00
Avslut: onsdag 29 oktober kl.13.30

http://kultur-i-skolan.regionvarmland.se/nordisk-barn-och-ungdomskulturfestival

torsdag 21 augusti 2014

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

När elever skapar multimodala texter och delar dessa med fler mottagare än läraren, kommunicerar de helt andra upplevelser och kunskaper än tidigare. Skolarbetet får en ny mening. Det visar Dan Åkerlund, lektor vid Karlstad Universitet, i avhandlingen ”Elever syns på nätet - multimodala texter och autentiska mottagare”.

Dagordning 1 september

Äntligen har läsåret börjat och vi får träffas igen! Tiden är 9.30-14.30 och lokalen 3D412A.

Redan 9.30 får vi besök av Tobias Berger och Anna Karlefjärd från Pedagog Värmland  http://www.pedagogvarmland.se/ som berättar om hemsidan och projektet. Vi får också tillfälle att berätta om vår verksamhet och hur vi kan samarbeta. Era idéer och tankar är viktiga, så fundera igenom detta innan mötet!

Sedan blickar vi både bakåt och framåt. Analysen av Reading to Learn är gjord och vi går igenom den tillsammans. Vi behöver också prata om framtida insatser och vad vi vill fokusera på i nätverket.

Som vanligt är det viktigt att alla bidrar med "spaningar" för att vi alla ska hålla oss uppdaterade. En särskild uppmaning vill jag den här gången rikta till er som deltar i RUCs seminarieserie Läsförståelse och läsutveckling att berätta om kompetensutvecklingen för oss andra.

Väl mött!

Förslag om betyg från årskurs 4


Betyg ska ges fr.o.m. årskurs 4. Det är ett av tre förslag för att höja resultaten i skolan som regeringens utredare Martin Ingvar i dag har presenterat.
Utredarens förslag är att betyg införs fr.o.m. årskurs 4 i grundskolan, att obligatoriskt bedömningsstöd införs i svenska och matematik i årskurs 1 och att ett kunskapskrav i läsförståelse införs i årskurs 1.


http://www.regeringen.se/sb/d/18271/a/244953

måndag 18 augusti 2014

Genre och texttyp i skolans värld


Annika Sjödahl, förstelärare i Enköpings kommun och nominerad till guldäpplet 2014, reder ut begreppen genre och texttyp. 

"De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? " https://annikasjodahl.wordpress.com/2014/08/05/svensklararen-tolkar-begreppen-genrer-respektive-texttyper/

RUCs nyhetsbrev augusti

Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen.
 

tisdag 15 juli 2014

Anmälan NCS höstkonferensDen 27-28 november är det dags för årets nationella konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Årets tema är ”En skolvärld fylld av möjligheter?! Digitalt läsande/skrivande och multimodalitet”. Dagarna kommer att bjuda på föreläsningar och seminarier som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Gör en intresseanmälan senast tisdagen den 22 augusti. 

torsdag 12 juni 2014

RUCs Nyhetsbrev


juni 2014
.
.
Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen.
.
.
Några hållpunkter inför ht 2014 

Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015
I maj startade 250 lärare kompetensutveckling inom området Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015. Föreläsare den första dagen var Ann Boglind, Göteborgs universitet. Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015handlar om aktuell forskning som tillämpas i egen undervisning, och ”det man varit med om” reflekterar man kring. Struktur med gemensamma seminariedagar på Karlstads universitet samt lärgrupper med lärledare och projektansvariga rektorer i den egna kommunen bidrar till möjlighet för hållbar skolutveckling. Läs mer

Nordisk Barn – och ungdomsfestival 2014 i Sunne ”Digitala spår 2.0”Start: tisdag 28 oktober  kl.10.00             Plats: Selma /Spa+ i Sunne
Avslut: onsdag 29 oktober kl.13.30

onsdag 4 juni 2014

Tips från UR!


Åsa Hemborg på UR skickade míg denna lilla goda lista...

En ny tv-serie heter ”Språket bär kunskapen” och är 2 x 30 min om språkutvecklande undervisning inom NO-ämnena. Vi får följa en coaching-process mellan en SVA-lärare och en NO-lärare på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Serien är redan väldigt spridd inom sociala nätverk trots att den inte ens har sänts ännu…, men ligger alltså ute via UR.se

Den andra heter ”Strategier för läsförståelse och är 7 x 10 min om olika sätt man kan arbeta med lässtrategier i sin undervisning för ökad läsförståelse. Och började sändas igår.

Och så en temasida för pedagoger med olika klipp och perspektiv som syftar till att också få igång samtal och tankar om den egna undervisningen.

Sedan har det ju så klart kommit ett gäng serier inom både radio och tv som riktar sig till barn och ungdomar. Kolla in exempelvis via denna samlingsslänk inom ämnet svenska.


tisdag 3 juni 2014

En läsande klass, 11 september

Torsdag de 11 september kl. 14-16  föreläser Martin Widmark och Malin Gonzalez från projektet En läsande klass på Karlstads universitet. Anmälan sker via RUC, så håll utkik på deras hemsida!

Minnesanteckningar "solivärmland" 5 maj

Först fick vi besök av forskarna Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller. De berättade om sitt forskningsprojekt "Läsa mellan raderna". De har, tillsammans med lärare, prövat ett flertal lässtrategier och mätt effekten.  Den första interventionen avsåg läsning av noveller och lässtrategier anpassade till skönlitteratur. Den senaste interventionen avsåg läsning av argumenterande text och det var den studien de presenterade på mötet.

måndag 19 maj 2014

Läslyftet

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevernas lärande i alla skolämnen. För att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga startar vi Läslyftet. Fortbildningen vänder sig till både svensklärare och andra lärare. Läslyftet bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

måndag 12 maj 2014

Utvärdering R2L den 22 maj

Torsdag den 22 maj kl. 9-12 träffas vi som deltagit i Reading to Learn i rum 1D 225.

Ni som har genomfört DLS-tester eller bedömt elevtexter tar med dessa och resultaten av dem. Vidare ska vi gå igenom enkäten och göra en utvärdering. Därför är det VIKTIGT ATT ALLA KOMMER!

Föreläsning "En läsande klass"

Torsdag 11 september kommer lärare från "En läsande klass" och föreläser på Karlstads universitet. Mer information om tid, plats och anmälan kommer att publiceras så småningom, men boka datumet redan nu!

söndag 4 maj 2014

Träff 5 maj

”solivärmland” 5 maj
.. eller …
SOL i Värmland 5 maj

12.00-13.00 Michael och Nina berättar om sin forskning
Läsa mellan raderna och läsning av argumenterande text
Info CSL-dagen

13.00-14.00  ”spaningar”
Kommuner, t.ex. Grums och ...
RUCS kompetensutveckling

14.00 -14.30 Kaffepaus

14.30-15.00 ”Spaningar”
Lässtrategier
debattartiklar
http://www.unt.se/debatt/nationella-lasproven-stoder-inte-betygssattning-3122889.aspx
http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=3A24F1FC0A98FAC76AA9EE9D111674D9.aldo4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3478480
En läsande klass, webbsida och föreläsning Karlstad mitten  av september
Westlunds avhandling + kommande böcker
Michael och Ninas forskning

Övrigt
Referensgruppsmöte 26 maj
Läslyft +500 miljoner
Utvärdering R2L
Timperleys forskning

15.00-16.00 Framåt?
”Lösa trådar”
systematiskt kvalitetsarbete
arbetsbeskrivningar språkutvecklare, tid, mandat, förstelärare
samarbete matematiken
....

tisdag 29 april 2014

CSL-dagen, torsdag 5 juni, 2014

CSL-dagen är en kostnadsfri konferens med didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på alla
stadier. Ta del av aktuell forskning för läraryrket och knyt kontakter med andra som är verksamma
inom ditt område!

Förmiddagen 9-12: Workshop om bedömning och genomförande av muntliga prov i engelska.
Workshop om sociala medier i undervisningen. Föreläsning om kreativ grammatikundervisning.
OBS! Deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig snarst

Eftermiddagen 13-17: Presentationer av aktuell didaktisk forskning med inriktning mot språk,
litteratur och bedömning.

Fortbildningsintyg, för- och eftermiddagskaffe ingår.

Välkommen att delta hela dagen eller under något av passen!
länk anmälan

Nationella läsproven stöder inte betygssättning, menar forskare

Här kommer ytterligare en debattartikel med kritik mot nationella provet. Michael Tengberg granskning gäller årskurs 9 och delprov B, läsning.

Det nationella läsprovet kan inte ge god information om elevernas kunskaper med utgångspunkt i kunskapskraven, skriver Michael Tengberg i en debattartikel. Hans granskning av proven för årskurs nio  (2013–2014) av delprov B, läsa, i svenska visar dels att provinnehållet inte utgår från kursplanen, dels att rättningsmallen går på kontrakurs med hur slutbetyg i ämnet ska sättas.

Tengberg menar att "Uppgifterna i det nationella läsprovet definieras alltså utifrån ett läsprocesschema, som inte förekommer i kursplanen. Därmed kan provet inte hävdas ge god information om elevernas kunskaper med utgångspunkt i kunskapskraven." Vidare skriver han att när de tre delproven sammanvägs till ett provbetyg kan  en elev som får betyget F på ett delprov ändå kan få betyget E, vilket strider mot den princip som gäller vid lärarens betygsättning.

http://www.unt.se/debatt/nationella-lasproven-stoder-inte-betygssattning-3122889.aspx

onsdag 23 april 2014

Nationella proven förvirrar

Äntligen uppmärksammas en problematik som vi diskuterat på våra möten! Nedanstående debattinlägg avse gymnasieskolan, men jag anser att det är högaktuellt även för grundskolan och de nationella proven.  

Vad sägs om ...

" Bedömningen av de nationella proven i svenska och engelska stämmer inte överens med kunskapskraven och kan därför inte användas som betygsunderlag. Det betygssystem vi använder i dag har kunskapskrav som är beskrivna i tre nivåer: A, C och E. Betygen B och D ska bara användas som betyg på hela kurser efter att läraren sammanvägt allt tillgängligt betygsunderlag. De nationella proven i svenska och engelska bedöms dock i sex respektive tio steg. Här används D och B märkligt nog som egna betygsnivåer..."

eller nästan ännu värre ...

"När provdelarna ska sammanvägas till gemensamma provbetyg väntar nya problem. Sammanvägningen fungerar så att en elev som har fått F på ett delprov faktiskt kan få E på provet som helhet, förutsatt att de andra delproven godkänts. En elev som till exempel inte klarar att skriva engelska på en godkänd nivå kan alltså ändå bli godkänd på ett nationellt prov. Ett godkänt kursbetyg kan däremot eleven inte få, eftersom det för det krävs att samtliga kunskapskrav klarats av. Detta är svårförklarat för elever och föräldrar."

... och slutsatsen

"Nationella prov är förstås tänkta att underlätta för oss lärare. Men så länge proven inte konstrueras mer genomtänkt än vad som nu är fallet, så bidrar de mest till förvirring och missförstånd lärare, elever och föräldrar emellan."

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=3A24F1FC0A98FAC76AA9EE9D111674D9.aldo4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3478480

onsdag 9 april 2014

Intervju Körling

I boken ”Läraren inom mig” skriver Anne-Marie Körling om det som sker mellan lärare, elev och innehåll. Om sådant hon grubblat på, om dilemman, misslyckanden, upptäcker och nyfikenhet. 

Se en intervju .http://urplay.se/Produkter/181214-En-bok-en-forfattare

Ytterligare en halv miljard satsas på Läslyftet

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen att medlen för Läslyftet mer än fördubblas. Totalt handlar det om en halv miljard kronor mer under 2015-2018 och det betyder att omkring 40 000 fler lärare bör kunna delta i fortbildningen.
http://www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238365

tisdag 8 april 2014

Dagordning och anmälan 5 maj

Nätverksträff måndag den 5 maj kl 12-16 i rum 3A 340  

Mötet inleds med besök av forskarna Christina Ohlin Scheller och Michael Tengberg som berättar om sin senaste forskning: läsning av argumenterande text.

Vi kommer ägna även resten av tiden till forskning och övriga  "spaningar". Jag vet att bl.a. Grums hade förberett en spaning till förra gången och den ser vi fram emot att få höra om. Jag ber även er övriga att tänka igenom, presentera och ev.  kopiera upp spaningar.

Jag vill även att vi blickar bakåt och funderar kring vilka "lösa trådar" som behöver följas upp framöver av det vi redan gjort. Självklart börjar vi också blicka framåt mot nästa läsår.

Det är viktigt att du anmäler dig via kommentarsfältet nedan senast 17 april så att jag kan se till att så många som möjligt får ta del av Michaels och Ninas forskning.

Väl mött!

Bidrag för läsfrämjande insatser

Kulturrådet har fått ett uppdrag att, tillsammans med Riksidrottsförbundet, ge bidrag för att främja ungas intresse för läsning och litteratur. Bidraget kan sökas av exempelvis kommuner, skolor, förskolor och bibliotek. 

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Lasframjande-insatser/

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. På skolverkets hemsida finne ett utvecklingspaket som syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt/sprakutvecklande-arbetssatt-1.216246

tisdag 25 mars 2014

Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 1

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Debatten handlar ofta om hur eleverna ska lära sig mer och bättre, men mer sällan om lärares behov av kompetensutveckling och fortbildning. Men Helen Timperley, som är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland, intresserar sig för principer "...för att skapa goda förutsättningar för lärares professionella utveckling, med utgångspunkten att de även ska avsätta tydliga spår i elevernas lärande och kunskapsresultat".
http://www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf

måndag 10 mars 2014

Föreläsning "En läsande klass"

Datum är ännu inte bokat, men preliminärt så kommer Martin Widmark och lärare till Karlstads universitet för att föreläsa om lässtrategier och sitt material En läsande klass i början av september. Mer information kommer att publiceras fortlöpande!

fredag 21 februari 2014

Flerspråkighet i förskola


Tid: 14 april 2014
9-12 eller 13-16
 
Plats: Karlstads universitet
 
Halvdagen inleds med en föreläsning där Karin Sohlgren ger en teoretisk grund samtidigt som hon redovisar praktiska erfarenheter. Deltagarna får sedan prova på att arbeta med bl a PENpal och flerspråkigt material

söndag 9 februari 2014

Nästa nätverksträff 5 maj

Vi träffas 5 maj kl 12-16 i 3A340 och får eminent besök av forskare och lärare som berättar om läsning av argumenterande text. Mer detaljer och  anmälan publiceras längre fram. 

fredag 31 januari 2014

R2L 5-6 februari

Nästa vecka träffas vi onsdag och torsdag kl 9-16 i 3A 340 på Karlstads universitet.

onsdag 29 januari 2014

Minnesanteckningar nätverksträff 22 januari 2014

Förmiddagen vi åt Reading to learn och eftermiddagen åt Veronica Gröntes Makete-metod i Pennvässaren. Dagens röda tråd var explicit undervisning och två olika metoder för detta: Reading to learn för läsundervisning och Makete för skrivundervisning.

Inspirationsdag kring Svenska som andraspråk

Kommunerna Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby bjuder i samverkan med RUC in till en inspirationsdag kring
.
Svenska som andraspråk
.
Tid: 12 mars 2014, kl 9.00-15.30
Plats: Frykensalen, Biblioteket i Sunne
.
Målgrupp: SVA-lärare, ämneslärare, klasslärare inom grundskolan och gymnasieskolan och boendepersonal på hem för ensamkommande barn och unga.
.
Dagen börjar med en föreläsning där Josefin Nilsson ger en teoretisk grund samtidigt som hon berättar om sitt eget arbete med explicit undervisning i lässtrategier. I grupper får deltagarna sedan prova på att använda och reflektera över strategierna och undervisningsmodellen.

måndag 27 januari 2014

Forskning med och för lärare

Se länken nedan för tips om tidskrift för lärare och forskare som är intresserade av praktiknära studier.
"Skriftens främsta syfte för framtida utgivning är att lyfta fram forskning som byggs upp med och för lärare, snarare än om och på lärare. Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning inom skolans och förskolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper."
http://www.forskul.se/

tisdag 14 januari 2014

Utbildning Reading to Learn

Nästkommande utbildningsdagar äger rum kl. 9-16 i rum 3A340 på Karlstads universitet.

Dagordning nätverksträff 22 januari

Vi träffas på Karlstads universitet, 3C426 klockan 9-16.
   Förmiddagen ägnas åt en runda där mötesdeltagarna delger varandra spaningar och praktiska exempel på arbete med Reading to Learn.
   Efter lunch har vi en workshop med Veronica Grönte.
   Ytterligare information har ni fått med mail.

Väl mött!


Inbjudan Veronica Grönte

Hej!

Jag heter Veronica Grönte och leder skrivarverkstäder som Skapande skola-projekt.
Är författare till skrivhandledningen Pennvässaren/Studentlitteratur

Jag besöker Karlstad om ett par veckor och vill inbjuda dig som jobbar med Skapande skola i Värmland till en workshop, onsdagen den 22 januari kl 13-16 , för att du ska få en inblick i det innehåll jag erbjuder när jag möter elever i Skapande skola-projekt. 

tisdag 7 januari 2014

Nätverksträff 22 januari

Hej, Jag kommer på träffen! //Agneta

CORI

Många av oss jobbar med lässtrategier och t.ex. reciprocal teaching (RT). En annan vetenskapligt beprövad modell som bl.a. Westlund tar upp (Att undervisa i läsförståelse) är CORI och på Pedagog Stockholm kan ni se två filmer om CORI.
http://www.pedagogstockholm.se/film-om-skolan/?spellista=e00Yo9QCgtTa9sLLNRNc9jnWziT78TV4
RUCs nyhetsbrev

Nytt år med fortsatt viktigt arbete med fokus på barns och ungas lärande och utveckling ligger framför oss! Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen. 

Kompetensutveckling till lägre avgift
Som vi tidigare berättat har RUCs samverkanskommuner tagit initiativ till höjd medlemsavgift. Det gör att RUC kan erbjuda kompetensutveckling och seminariedagar till lägre avgifter – eller kostnadsfritt – för verksamma i förskola/skola i de kommuner som omfattas av det nya avtalet.
De senaste åren har över 2 500 lärare från förskola och skola, var och en under minst ett år, deltagit i RUCs kompetensutveckling i nätverksform. 2014 inleder vi en ny stor satsning – denna gång på läsning.
.
Pedagog Värmland
Webbplatsen Pedagog Värmland, som är ett samarbete mellan de värmländska kommunerna samt Åmåls kommun, startade i november 2013. Pedagog Värmland fick inom ett par veckor över 3 800 unika besökare. Webbredaktör Tobias Berger och projektledare Anna Karlefjärd – båda Karlstads kommun - ansvarar för webbplatsen. Kommunernas utvalda kontaktpersoner spelar en viktig roll. RUC har ett nära samarbete med Pedagog Värmland och hänvisar nu till denna nya webbplats, då man vill ta del av skolors utvecklingsarbeten.

RUC lyfter samtal och språkutveckling 
RUC har under många år haft fokus på språkutveckling. Den stora kompetensutvecklingssatsningen Läs/skrivlärande 2002-2005 handlade förstås om det, i Elevers lärande i matematik 2007-2011 lyftes samtalets och språkets betydelse, i Estetiska lärprocesser 2010-2012 hade språk och kommunikation en central roll, Småbarnspedagogik handlar om språkutveckling – och i RUCs kommande satsning Läsförståelse och läsundervisning är språket i centrum.
.
Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015
Anmälan till RUCs kompetensutveckling Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015 pågår. Främsta målgrupp är lärare som under-visar i år 4-9, men alla som vill arbeta för att stärka elevers läsutveckling är välkomna. Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015 handlar om aktuell forskning som tillämpas i egen undervisning, och ”det man varit med om” reflekterar man kring. Struktur med lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer ger förutsättning för hållbar skolutveckling.. Läs mer