söndag 29 december 2013

Kunskap och PISA-poäng

Dennis Westerberg bloggar om en förlegad syn på skola och kunskap. Han skriver t.ex.:
"Jag menar, hur svårt ska det vara att förstå, att när all världens kunskap finns tillgänglig för alla som har en internetuppkoppling, sjunker värdet på kunskap.  Kunskap blir inte längre värdefullt att ”besitta”. Begripligt och logiskt."
Han fortsätter:
"Det betyder att ett högt resultat i PISA, som utger sig för att ange nivån på kunskap, egentligen innebär ett ”värdelöst” resultat. Således behöver vi inte alls vara oroliga över det svenska resultatet. Tvärtom.
Det vi ska vara oroliga över, är att vi fortsätter att tvinga skolan att syssla med kunskapsinlärning, när den egentligen borde ägna tid åt precis allting, utom just detta.
Det vi vidare bör frukta, är att alla politiska partier och fackförbund verkar vara överens om vilken väg vi ska gå. Nämligen rakt åt helsike. Sorgligt och bedrövligt."torsdag 19 december 2013

Veronica Grönte till nätverksträff 22 januari

Nästa träff är bokad till 22 januari och glädjande nog har Veronica Grönte tackat ja till att komma och berätta om dramaturgi och lärande. http://www.makete.se/ Eftersom hon ställer upp gratis, hoppas jag alla värmländska språkutvecklare tar tillfället i akt och kommer.

Vi träffas kl 9-16 och Veronica föreläser på eftermiddagen. Förmiddagen ägnas åt R2L och eventuella "spaningar". Lokal meddelas senare. Anmälan via kommentarsfältet nedan senast 10 januari.tisdag 17 december 2013

Minnesanteckningar nätverksmöte 12 december

Vi inledde med en runda och konstaterade återigen att språk-, läs- och skrivutvecklares förutsättningar ser väldigt olika ut. Till nätverket är också förstelärare med inriktning språk, läs och skriv välkomna. Trots olika förutsättningar och inriktningar är vi överens om mycket.

Inför kommande Läslyft är vi helt överens om att det inte får blir ett "smörgåsbord", utan istället en fördjupad kunskap som verkligen gör avtryck på undervisningen. Vi vill inte ha fristående moduler som man kan göra lite hur som helst med utan vi vill ha en helhetssyn. Läslyftet bör har en röd tråd genom alla moduler. Det behöver finnas en övergripande och inledande teoridel och modulerna kanske t.o.m. ska göras i viss ordning?

Även om fokus verkar vara läsförståelse så är det viktigt att inte glömma bort samtala och skriva, och integrationen av dessa i meningsfulla sammanhang, så att det inte blir isolerad färdighetsträning utan någon djupare mening. Läsa, skriva och samtala är inte mål utan medel!

"Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras"

Barbro Westlund är aktuell med en ny avhandling och i en debattartikel i DN ger hon följande riktlinjer för en förbättring av svenska elevers läsförståelse:
• Behovet av ett mer utvecklat professionellt språk inom området läsförståelse i den svenska skolan. 
• Tydligare etappmål för vad som ska uppnås i läsförståelse i varje årskurs. 
• Större tillgänglighet till internationell forskning i läsförståelse för svenska lärare.  
• Viktigt att veta hur man aktivt undervisar i läsförståelse. 
• Användning av begreppet feedback. 

måndag 9 december 2013

Läslyftet, regeringsuppdraget


Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. Skolverket ska också svara för utbildning av
handledare som ska ha till uppgift att handleda grupper av lärare inom området läs- och skrivutveckling.

Vad ska vi göra och hur ska vi göra det? Alla idéer diskuteras på nätverksträffen! Kom gärna med så konkreta förslag som möjligt.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/01/00/6f896f11.pdf

Dagordning nätverk 12 december

Vi träffas kl. 13-15 i lokal 3C511 på universitetet. De som kan deltar sedan i Anna Lyngfelts doktorandseminarie kl. 15-17 i lokal 3D340.

Vi har två intensiva timmar, eftersom vi behöver ta upp:
# Kort runda med nulägesbeskrivning från kommunerna
# PISA och Läslyft
# RUCs kompetensutveckling kring läsning
# kompetensutveckling Reading to learn
# nytt stödmaterial
stödmaterial språkutvecklare
# PedagogVärmland
# Sunne 12 mars kring nyanlända
# Språket på väg
# ncs-konferens
# Övriga spaningar/frågor

Improving Reading and Interpretation in Seventh Grade

I decembernumret av Education Inquiry ingår en artikel av Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller.

Improving Reading and Interpretation in Seventh Grade: A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction

Abstract

This article investigates the potential for developing advanced reading and interpretative skills in Swedish secondary school. Over six weeks, four separate study groups in seventh grade participated in an intervention study. The purpose was to gather more knowledge about how different teaching strategies affect students’ development of advanced reading skills. Data were collected from written assignments and an experiential questionnaire. The study attempts to provide empirical corroboration of previously theoretically founded propositions. The findings indicate that the choice of teaching strategy plays a significant role in students’ learning. However, in order to make normative judgments on the advantages of one teaching model over another, further evidence is necessary. Moreover, studying the implementation and effects of instructional change is a challenging field of research which requires an array of sophisticated methods that combine qualitative and quantitative analyses.

http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/23221

CSL seminarie

Högre seminarium vid Institutionen för pedagogiska studier

Den 18 december är det årets sista seminarium:
Marie Tanner har sitt slutseminarium och diskutand är Caroline Liberg, Uppsala universitet.
OBS! Lokal  3C 426 mellan kl. 13-15

Lärarens väg genom klassrummet. Lärande, undervisning och bänkinteraktion i mellanstadiets skriftpraktiker." Det är en interaktionsstudie där jag följer förlopp i lärare och elevers samtal i samband med individuellt bänkarbete, s.k. bänkinteraktioner, och på vilket sätt de i dessa ägnar sig åt skriftspråkande och lärande.

torsdag 5 december 2013

Petter och hans fyra getter!

På pedagog Stockholm har My Froster skrivit en forskningsartikel om sitt språkutvecklande arbete med boken Petter och hans fyra getter i en förskola på Skärholmen.
http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/Utvecklingsartiklar/My%2520Froster%2520110913%2520(2).pdf

tisdag 3 december 2013

Läslyft

Regeringen satsar 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.
http://www.government.se/sb/d/16833/a/229701

tisdag 26 november 2013

Kvalitativt god undervisning viktigast för elevers lärande

Pedagogikforskare Sundberg och Håkansson menar att ...
"... kvalitativt god undervisning kännetecknas av kollektivt lärande, något som kräver kommunikativa lärandemiljöer där eleverna drar nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Forskarna menar att det är viktigt att hantera lärandeuppgifter i en grupp och understödja interaktion mellan olika individer som ingår i en lärande miljö.
http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande-1.194694

Modellskolor – kollektivt lärande i en skola på vetenskaplig grund

Som lärare kan jag inte påverka elevernas socioekonomiska bakgrund eller skolans styrdokument, men jag kan genom kompetensutveckling påverka och förbättra min undervisning!” – förklarar Ann-Christine Wennergren en av nyckelpersonerna bakom Modellskolan i Ängelholm.
http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/modellskolor-kollektivt-larande-i-en-skola-pa-vetenskaplig-grund-1.208802

torsdag 21 november 2013

Nätverksträff 12 december ...

... kl. 13-15 i lokal 3C511 på universitetet och sedan Anna Lyngfelts doktorandseminarie kl. 15-17.
Jag har anmält oss till seminariet, så det behöver ni inte göra. Det ni gärna får göra är att ladda upp med reflektioner från NCS konferens, kring RUCs kommande lässatsning och andra "spaningar" m ni gjort sen sist.
Väl mött!

fredag 15 november 2013

Seminarium: Anna Lyngfelt,

Start: , 2013-12-1, kl. 15:00
Slut: , 2013-12-1, kl. 17:00
Seminarium: Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet presenterar sin forskning. - Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers texttolkning och betydelsen av kulturell förförståelse.
Lokal 12A522

Råd om systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan handlar om ett förhållningssätt till den egna verksamheten som bygger på att man kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Man bör ställa sig frågor om hur den egna verksamheten fungerar:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Systematiskt-kvalitetsarbete/

Pedagog Värmland ...

... är en webbplats för dig som vill inspireras och utveckla din verksamhet och din undervisning. Webbplatsen är till för alla pedagoger och skolledare från förskola till vuxenutbildning.
Pedagog Värmland drivs av Värmlands kommuner samt Åmål. Medfinansieras av Karlstads kommun och Region Värmland.

onsdag 6 november 2013

Informationstjuvar aktiverar förförståelse

Vill tipsa om ett inlägg i en blogg jag läser! Ny i svenska skolan: Informationstjuvar aktiverar förförståelse: Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt ...

tisdag 29 oktober 2013

Läraren är den viktigaste framgångsfaktorn

Intervju med Catharina Tjernberg i tidskriften Svenskläraren. Hennes forskning visar att en skicklig lärare som kan omsätta pedagogisk teori i sin undervisning är den viktigaste framgångsfaktorn för läs- och skrivlärande i grundskolan.

http://www.svensklararforeningen.se/viewNavMenu.do?menuID=10&showarticle=true&oid=750

Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015


RUC bjuder in till kompetensutveckling med start 2014
Kompetensutvecklingen syftar till att lärare skall mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för hur elevers läsning kan utvecklas. Syftet är vidare att öka lärares beredskap att utveckla sin undervisning genom de lärdomar man erfar på seminarier och lärträffar. Seminarieserien utgår från forskning om ”god läsundervisning” och riktar sig till lärare som undervisar i helklass. Den följer inte ett utvalt perspektiv utan behandlar flera.

måndag 21 oktober 2013

Minnesanteckningar 18 oktober 2013

En träff där olika språk-, läs- och skrivutvecklares arbete i den egna kommunen presenterades och bl.a. förstelärartjänster, ledarskap, dyslexi och kompetensutveckling diskuterades.

Utvärdering konferensdag 3 oktober

Utvärderingen visade att dagen var mycket uppskattad. 65,5% av deltagarna gav konferensen högsta möjliga betyg och 32,3%  angav det näst högsta betyget (på en skala 1-5).  Över 80% tyckte att dagens upplägg var "mycket bra" och att innehållet var "absolut relevant".

onsdag 9 oktober 2013

fredag 4 oktober 2013

Dagordning 18 oktober

Vi träffas kl. 9-15 i rum 1D262 på universitetet.
Vi kommer att utvärdera konferensdagen, gå en runda för att uppdatera oss kring vilka utvecklingsarbeten vi språkutvecklare bedriver, diskutera utbildningen i Reading to Learn och prata om de lässatsningar som är på gång via NCS och RUC.

Eftersom många vill satsa på lärares kompetensutveckling av läsförståelse framöver är det viktigt att vi språkutvecklare funderar över vad vi vill se i sådana satsningar. Vad är det som behövs? Hur ska det genomföras? Passa på att tänka igenom detta noga innan mötet - vi kan påverka och våra idéer spela stor roll!

Önskemål om övriga samtalsämnen mottas tacksamt och även era  spaningar. För nya deltagare kan jag berätta att en spaning innebär att man delar med sig av sina tankar kring någon intressant artikel, bok eller annan relevant "nyhet" för vår profession.

Väl mött!

TACK...

... för en fantastisk konferensdag i går!
Så många, så engagerade och så roligt att få vara en del av.
Håll utkik efter de filmer som kommer att läggas ut från dagen.

tisdag 1 oktober 2013

Läslyft

Regeringen har föreslagit att Skolverket ska få i uppdrag att initiera kompetensutveckling för att förbättra barn och elevers läsförmåga. I budgetpropositionen för 2014 görs en stor satsning inom läs- och skrivutveckling i form av ett Läslyft under åren 2014-2018. 

Fördjupad analys PIRLS

Skolverket har publicerat en fördjupad analys av elevers läsförståelse utifrån den internationella jämförande studien PIRLS. Genom att jämföra de elevsvar som inte givits några poäng i PIRLS har syftet med analysen varit att finna mönster i svaren och på så vis få en större förståelse för elevernas läsförståelse. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3028

Mer om R2L i Göteborg ...

Lågpresterande elever utvecklas mest

Resultat från skolor som utbildats i metoden visar att den ger lärare konkreta verktyg för att stödja elevernas lärande och språkutveckling, inom alla ämnen. Metoden främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå. De största förbättringarna ser man i de elevgrupper som skolan traditionellt sett haft svårt att lyckas med. 

För att läsa hela artikeln:

lördag 28 september 2013

Bara 4 dagar kvar ...

... till torsdagens konferensdag på Karlstads universitet om läsutveckling och läsundervisning med bl.a.
Barbro Westlund: Att utveckla och formativt bedöma elevers läsförståelse
Martin Widmark: En läsande klass

torsdag 19 september 2013

R2L i Göteborg

Göteborgslärare får fortbildning. Alla skolämnen har sitt språk som eleverna måste erövra. Och för att lyckas måste de få stöd av läraren. Denna insikt och pedagogiska utmaning får ett hundratal av Göteborgs mellan- och högstadielärare det närmaste året lära sig att tackla med hjälp den väl beprövade australiska metoden Reading to learn.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/utbildning,lattare_forsta_skoltexter_med_australisk_metod

måndag 16 september 2013

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling

Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/alla-amnen-ansvariga-for-elevers-sprakutveckling-1.199846

Passar väl bra att vi ska jobba med Reading to Learn i nätverket?

Varför skola?

Intresseväckande eller provocerande - välj själv! Men gör det efter att ha läst hela denna angelägna artikel där det bl.a. står:

VARFÖR SKOLA?
För att vi alla LÄNGTAR efter att lära, utvecklas och leva. Vi är nyfikna av naturen.
Innan min son började skolan satt han i tre timmar i sträck för att få sina batteridrivna tekniklegogubbar och bilar att röra på sig.
Problemet är att vi vuxna är hjärntvättade. Vi TROR vi vet vad som är bäst för barnen att lära sig, för vi har LÄRT oss att ju högre betyg barnen får i den inrutade schemalagda skolan, ju bättre liv får de.
Men dagens skola korrigerar kontinuerligt barnens naturliga personlighet. Ofta i all välmening. Få lärare är medvetet elaka.

http://skolvaren.se/2013/09/11/artikelserie-varfor-skola-signerat-agneta-geier/

Föreläsning med Petri Partanen

Från Vygotskij till lärande samtal

Tid: 2 okt 2013 kl. 10.00-16.00, Start med kaffe och registrering från 10.00 utanför Aula Magna
Plats: Karlstads universitet, Aula Magna

Välkommen till en föreläsningsdag där Petri Partanen kommer att ta sin utgångspunkt i Vygotskijs pedagogik och psykologi och ge exempel på hur läroplanens pedagogiska grundsyn kan förstås praktiskt och konkret i den pedagogiska situationen. Petri Partanen kommer att fokusera på hur Vygotskijs pedagogiska grundsyn ger verktyg för ett medvetet, vägledande förhållningssätt i det pedagogiska ledarskapet.


fredag 13 september 2013

workshops R2L

Ni som har anmält er till nätverkets utbildning i Reading to Learn är välkomna till Karlstads universitet 23-24 september kl. 8-16 i rum 3A340!

257 miljoner till läslyft!

I dag presenterar regeringen följande förslag ur budgetpropositionen för 2014:
• En fortbildningssatsning inom läs- och skrivutveckling om totalt 303 miljoner kronor 2014-2018: Läslyftet. Både internationella och nationella studier visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats under 2000-talet, särskilt gäller det läsförståelsen av faktatexter. Läslyftet riktar sig framför allt till lärare som undervisar i svenska. Syftet är att ge dem ökade kunskaper i att kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och skrivutveckling.

Vill du läsa hela promemorian?
http://www.regeringen.se/sb/d/16993/a/223629

fredag 6 september 2013

konferenstips

David Rose (som utvecklat R2L) kommer till Uppsala den 28-29 november. Han är en av huvudtalarna på konferensen Education for Social Justice som föreningen “Reading for Life/ Läsa för livet”. Även andra internationella föreläsare kommer att vara med. Du kan läsa mer på Stockholms universitets  (NC:s) hemsida

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/kalendarium/education-for-social-justice-1.137146

Om kvalitetsdrivande lärararbete

Vad hindrar, respektive möjliggör, att lärare kan genomföra arbetsuppgifter som ger kvalitet i undervisningen? Detta söker forskarna Carola Aili och Marie-Louise Österlind vid Högskolan Kristianstad svaret på.
Forskarna menar också att ett annat viktigt resultat är att många av de arbetsuppgifter, som lärarna angav som kvalitetsdrivande för deras undervisning, är pedagogiskt viktiga och ofta helt avgörande för att undervisningen överhuvudtaget ska kunna genomföras, trots att de egentligen inte är pedagogiska i sitt innehåll.
— Det kan vara sådana arbetsuppgifter som att göra beställningar, producera texter eller kopiera, plocka fram och göra iordning material. Har man inte skrivit färdigt och kopierat upp texten som ska handleda eleverna i det nya temat, så kan eleverna inte börja jobba efter introduktionen. Detsamma gäller för det praktiska material som eleverna ska jobba med. Detta är arbetsuppgifter som lärare prioriterar, av förklarliga skäl, men det är också arbetsuppgifter som hade de kunnat utföras av en annan person än en lärare. Om lärarna kan få avlastning med dessa arbetsuppgifter, skulle de kunna ägna mer av sin arbetstid åt viktiga pedagogiska övervägande kring hur instruktionerna och undervisningen ska utformas på ett optimalt sätt. Vilket i sin tur förväntas leda till högre arbetstillfredsställelse för både elever och lärare, menar Carola Aili och Marie-Louise Österlind.

måndag 2 september 2013

Nätverksträff 18 oktober

Den 18 oktober kl. 9-15 träffas nätverket i lokal 1D262.
 Denna träff ingår inte i R2L-utbildningen, men vi kommer naturligtvis tala om våra erfarenheter därifrån ändå. Jag kommer delge er mina spaningar från NCS mötet i Stockholm veckan innan och också diskutera RUCs kommande satsning mer er. Ni tar, som vanligt, med er andra "spaningar". Andra förslag och synpunkter på dagordningen mottas tacksamt!

onsdag 14 augusti 2013

Konferens om läsutveckling

Konferens om läsutveckling 
2013-10-03
Bl a medverkar Barbro Westlund och Martin Widmark
Plats: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305

För mer info och anmälan

Vad gynnar elevers lärande?

Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen:
  • läraren betonar läsning och skrivande
  • läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar
  • läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter
  • läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne
  • läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet
  • läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem
  • läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer
  • läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö
Läs hela artikeln om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt här:
http://www.andrasprak.su.se/vanliga-fragor/grundskola/vad-ar-sprak-och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-1.96386

RUCs nyhetsbrev

Välkommen till höstens arbete! ”Att vara lärare är att ta på sig ett stort ansvar för andras lärande, trygghet och utveckling. Att vara lärare är att vara viktig!”[1] Det säger Kenneth Nordgren, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet – och vi på RUC instämmer. RUCs strävan är att bidra till ny kunskap och inspiration i det viktiga arbetet i förskola och skola. 

Kompetensutveckling till lägre avgift
RUCs samverkanskommuner har tagit initiativ till höjd medlemsavgift. Det gör att RUC nu till vår glädje kan erbjuda kompetensutveckling och seminariedagar till lägre avgifter – eller kostnadsfritt – för verksamma i förskola/skola i de kommuner som omfattas av det nya avtalet.

Forskning till skola/förskola – och – verksamhetens frågor till forskningen
Forskning ska nå skolans/förskolans verksamma och skolans/förskolans frågor ska nå forskningen. Det är RUCs målsättning. RUCs kompetensutveckling med aktuell forskning som tillämpas i egen undervisning och diskuteras med kollegor är ett exempel på hur vi tillsammans med kommuner och universitet arbetar för att nå målet. Struktur med lärgrupper, lärledare och projektansvariga förskolechefer/rektorer ger förutsättning för hållbar skolutveckling. De senaste åren har över
2000 lärare från förskola och skola, var och en under minst ett år, deltagit i kompetensutveckling i något av RUCs nätverk. De har framför allt handlat om läs/skrivlärande, elevers lärande i matematik, estetiska lärprocesser och småbarnspedagogik.

Ny seminarieserie med fokus på språk/läsutveckling
Senvåren 2014 planerar RUC starta nästa kompetensutvecklande nätverk – då med fokus på språk/läsutveckling. Information och inbjudan till den satsningen kommer i november 2013. Anmälan under jan 2014.

fredag 14 juni 2013

RUC: inkluderande skola

RUC inbjuder till seminarium

Inkluderande skola

Inkludering är ett begrepp som under senare år allt oftare har använts i samtal om specialpedagogik. Men vad betyder inkludering och vad står det för? Och varför ska vi ha en inkluderande skola? Detta kommer Claes Nilholm att utveckla i sin föreläsning

Tid: 19 september 2013, kl 13- 16.30
Plats: Karlstads universitet, 1B309 Sjöströmsalen

Moderator: Kerstin Bladini

Föreläsning, fika, gruppsamtal, gemensam reflektion. Ingen kostnad för att delta. Sista anmälningsdag fredag 6 september via RUCs hemsida

onsdag 12 juni 2013

jämförelse digitala och traditionella läsare

Vilka skillnader och likheter finns mellan goda digitala och goda traditionella läsare?

I en ny fördjupningsstudie analyseras data från PISA 2009. Analysen jämför goda digitala och goda traditionella läsare utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. Studien jämför också elevernas läslust och läsvanor.
till publikationen

Ulrica tipsar

Ulrica Clewemar i Sunne tipsar om värderingsarbete med yngre elever som hon tyckte var spännande.

http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2009/02/UL_artikel_2_2009_urika_hansen.pdf

onsdag 5 juni 2013

Läsa och skriva i alla ämnen

I Norge finns ett "Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking". Via länken nedan hittar du konkreta exempel på hur olika skolor jobbat med detta. Klickar du dig vidare hittar du säkert mycket mer.
http://www.skrivesenteret.no/samarbeidsskoler

Konferensdag 3 oktober

SOL i Värmland, nätverket för språk- läs- och skrivutvecklare i Värmland, och Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) på Skolverket bjuder i samverkan med RUC in till 

Konferens om läsutveckling

Tid: 3 okt 2013, kl 9-16
Plats: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen (prel)
Två giganter på området kommer föreläsa:
Barbro Westlund: Att utveckla och formativt bedöma elevers läsförståelse  Martin Widmark: En läsande klass
Westlunds beskriver i föreläsningen de faktorer som är avgörande för att elever ska kunna utveckla en djupare läsförståelse i olika skolämnen. Det innebär att läraren i sin undervisning ger eleverna stöd för att förstå och bli medvetna om sitt eget tänkande för att förstå olika texter. När lärare och elever blir medvetna om att läsförståelse är mer än summan av flera ingående delar, blir det också lättare att förstå hur formativ bedömning fungerar i praktiken. Begrepp som metakognition, läsengagemang, motivation och självvärdering är centrala. 
Widmark funderar i sin föreläsning på varför läsandet funkar det så bra i vissa klasser och varför inte den kunskap och erfarenhet om undervisning i läsförståelse som finns sprids? En läsande klass vill bidra till att vända trenden med den sjunkande läsförståelsen bland barn och unga i vårt land genom att tillgängliggöra aktuell forskning och sprida konkreta, framgångsrika exempel. Projektet har sin upprinnelse i den tydliga skillnad Widmark upplever mellan klasser som avsätter tid till, och jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det.
Till artiklar och program om Westlund och Widmark.
Det här angår alla lärare  – Artikel i Lärarnas nyheter om Barbro Westlunds forskning
Att undervisa i läsförståelse   – UR kunskapsbanken, inspelat i Uppsala april 2012
En läsande klass – webb med material om projektet En läsande klass, som drivs av Martin Widmark
Succéförfattaren satsar allt på att lära barn läsa  –  om Martin Widmark i programmet Agenda .  


Gratis att delta. Ytterligare info och länk till anmälan kommer vid höstterminens början.

RUCs aktiviteter

Learning study start ht 2013
2013-09-11, Karlstads universitet

Inkluderande skola
2013-09-19, kl. 13- 16.30, Karlstads universitet
Seminarium med Claes Nilholm som föreläsare
.
Flerspråkighet i förskolan
2013-09-26, kl. 09.00-16.00, Karlstads universitet
Föreläsare: Susanne Benckert.
.
Utbildning för mentorer under lärares introduktionsperiod
2013 i oktober startar RUCs utbildning för mentorer.
.
Konferens om läsutveckling tillsammans med nätverket SOL i Värmland och Skolverket
2013-10-03, kl. 9-16, Karlstads universitet, Lagerlöfsalen 1A305
Bl a medverkar Barbro Westlund och Martin Widmark

tisdag 4 juni 2013

"Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan"


Bred enighet. Vi vill se höjda lärarlöner, lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen och övningsskolor. Totalt handlar det om tio konkreta förändringar som ska vända den negativa utvecklingen, skriver utbildningsministern och företrädare för lärarfacken, SKL och friskolorna.

http://www.regeringen.se/sb/d/17574/a/218662

torsdag 30 maj 2013

Språkutveckling i alla ämnen

Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare.
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/allaamnenansvarigaforeleverssprakutveckling.5.68333a6013eee526adaa3.html

Skickliga lärare - skolans framgångsfaktor

– Resultaten visar att en framgångsrik läs- och skrivundervisning innebär att läraren ser den i ett språk-utvecklande sammanhang, och att detta i hög grad handlar både om muntlighet och skriftspråklighet, säger Catharina Tjernberg, nydisputerad vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Lärarens utveckling av sin yrkesskicklighet är en pågående interaktiv och social process där organisation, tid och kommunikativa möten är viktiga faktorer.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/skickligalararedenviktigasteframgangsfaktorniskolan.5.136fc2d013ee3efbc2813.html

måndag 27 maj 2013

Länkar till "Reading to learn"

För dig som missat något nätverksmöte eller vill lära dig mer om "Reading to learn" kommer här en liten länksamling. Mycket är på engelska, men i augusti kommer en bok på svenska och den tipsar jag naturligtvis om så snart den dyker upp.

Artikel i lärarnas nyheter om reading to learn:
http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2012/05/23/har-lart-mig-utga-fran-helheten

Hemsidan i "hemlandet" Australien:
http://www.readingtolearn.com.au/

Artikel av David Rose:
http://dbnweb2.ukzn.ac.za/joe/JoEPDFs/joe%2037%20rose.pdf

tisdag 14 maj 2013

Hur få en skola på vetenskaplig grund?


Forskarstuderande och forskarutbildade lärare, rektorer, skolchefer och företrädare för forskarskolor och didaktiska centrumbildningar vid Karlstads universitet hade samlats till  nätverksträff kring skola och undervisning på vetenskaplig grund.

Mycket kom att handla om forskningscirklar och nyttan med dem. Bland annat berättade Ingrid Mossberg Schüllerqvist, lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, om läs- och skrivutvecklande undervisning genom forskningscirklar och om den forskningscirkel som hon själv lett "Vilka elever kommer till vår skola":
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/11494


onsdag 24 april 2013

Minnesanteckningar nätverksträff 22 april

En givande och intensiv dag som innehöll diskussioner om allt från konferens om läsundervisning den 3 oktober till ”reading to learn” till systematiskt kvalitetsarbete till nationella prov och mycket mer.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Saxat ur Johan Unenges debattatikel i LitteraturMagazinet:

Idag är det självklart att man skjutsar sina barn till träningen. En del med drömmen om att det sitter en blivande världsmästare i baksätet. Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet.

Men hur gör vi med läsning? När barnen är små är det självklart att läsa sagor. Jag började innan de kunde prata. Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar. Högläsningen är inte längre samma sak. Barnet kan ju själv. Och skolan tar ju hand om svenskundervisningen. Och äntligen kan man se på ett helt teveprogram. Där händer något. Den där kopplingen mellan övning och färdighet verkar helt bortblåst.

Läs hela artikeln:
http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/johan-unenge-efterlyser

Rubrik på konferensen 3 oktober

Jag har fått in några förslag på rubriker på konferensen den 3 oktober. Temat är alltså läsförståelse och föreläsarna är Barbro Westlund och Martin Widmark. Rubriken ska visa vad det handlar om, men inte vara för lång. Rösta på något av följande förslag eller bearbeta och gör om förslagen till något ännu bättre:


Läsa för att förstå
Läsutveckling - en demokratisk rättighet
Läsförståelse i teori och praktik En lärardag för lärare som vill undervisa i läsförståelse
Hur gör en expertläsare? En lärardag med teori och praktik för undervisningen i läsförståelse
Läsförståelse för livet
Konferens om läsutveckling

måndag 15 april 2013

Pojkar läser bara om män läser?


Det är inte skolans fel att pojkars läsförmåga försämras. Pojkar läser ogärna skönlitteratur eftersom det anses omanligt, men därmed får de svårare att förstå andra människor, skriver Gunilla Molloy.

Läs Gunilla Molloys debattartikel:
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/pojkar-laser-bara-om-man-ocksa-laser

lördag 13 april 2013

Dagordning 22 april

Hus 21 och rum 21 E 415  (obs!!!)

kl. 9-11 Runda och spaning
Varje nätverksdeltagare förbereder en kort punkt. Det kan vara en "spaning", en fråga, något man vill diskutera eller något man vill berätta.  Det kan handla om den egna verksamheten i kommunen, en ny forskningsartikel, en fråga man brinner för eller  ...

kl. 11-12 Språk-, läs- och skrivutvecklarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet i Kalrskoga
Pia Lundström berättar hur  hon stämmer av, analyserar och följer upp.

kl. 12-13 Lunch

Kl. 13-14 Cecilia Lundqvist Hahne och systematiskt kvalitetsarbete
Rektor i Arvika som kan tänka sig att handleda oss i detta kommer och besöker oss. Förbered gärna frågor. Fundera även igenom vad ni inom språk, läs och skriv och systematiskt kvalitetsarbete ni vill jobba mer med och hur!

kl. 14-15
Hur vill vi gå vidare med konferens och handledning?
Nästa möte?
Övrigt?

tisdag 9 april 2013

Teckenspråksdag


RUC välkomnar till en heldag om teckenspråk!

Den 16 maj 2013, kl 9.00 - 16.00
Lokal: Karlstads universitet, 1B306 Fryxell

Kursledare Carin Roos
Teckenspråksdagen gäller dig som inte vet så mycket om svenskt teckenspråk (SSL) eller om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) eller om Tecken som stöd (TSS). Vad är skillnaderna och hur kan man använda tecken? Vad säger forskningen om nyttan av att använda tecken och för vilka barn är det bra?
Förmiddagen ägnar vi åt att reda ut dessa frågor och en del begrepp kring SSL, TAKK och TSS.
Eftermiddagen ska vi jobba praktiskt med att lära några grunder i teckenutförande (teckenuttal) och vi övar lite tecken.
Målet med teckenspråksdagen är att få grundläggande kunskaper om teckenanvändning och få en möjlighet att prova att utföra.
 Till anmälan

tisdag 2 april 2013

Utmärkt undervisning


Boken ”Utmärkt undervisning” är en översiktskarta som gör det lättare att få en överblick över de senaste två decenniernas skolforskning. Syftet med Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs sammanställning av svensk och internationell forskning är att utifrån evidensbaserad forskning ge lärarna vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning.

Håkansson och Sundberg, som är verksamma pedagogikforskare vid Linnéuniversitet, menar att kvalitativt god undervisning måste vara välorganiserad och planerad. Den präglas av lärarnas engagemang och samarbetsvilja och lärarna baserar sin undervisning på evidensbaserad forskning.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande-1.194694

onsdag 27 mars 2013

Barbro Westlund till Karlstad!

Boka den 3 oktober i kalendern redan nu för en intressant läskonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare samt lärare. Barbro Westlund har tackat ja att föreläsa för oss på Karlstads universitet.
Jippie!

måndag 18 mars 2013

Nätverksträff 22 april

Datum för nästa träff är 22 april, kl. 9-15 som vanligt. Det som inte är vanligt är att vi ska vara i hus 21, närmare bestämt 21E415. Dagordning kommer någon vecka innan, men tips och förslag mottages tacksamt   redan nu.

Systematiskt kvalitetsarbete

Hur kan vi språk-, läs- och skrivutvecklare samla in och analysera elevresultat på ett effektivt sätt som faktiskt gynnar elevernas lärande? Jag har bjudit in Cecilia Lundqvist Hahne till vår nästa träff för att berätta om systematiskt kvalitetsarbete och hjälpa oss vidare. Hon har jobbat som lärare i svenska och rektor, men nu jobbar hon just med systematisk kvalitetsarbete åt Arvika kommun.

onsdag 6 mars 2013

En läsande klass

Martin Widmark har startat det femåriga projektet "En läsande klass" för att vända utvecklingen att svenska barns läsförmåga sjunker i internationella jämförelser. Målet är att inspirera låg- och mellanstadieskolor att införa 30 minuters läsning varje dag, men eleverna ska inte bara lära sig avkoda texter och så småningom läsa automatiserat. De ska också trimmas i fyra lässtrategier – att kunna förutspå vad som ska ske, att reda ut svåra ord och oklarheter, att under läsningen kunna svara på frågor om vad som hänt och ska hända sen, och slutligen att kunna sammanfatta vad man läst.
http://www.skolvarlden.se/artiklar/han-tanker-lyfta-svenska-elevers-lasning-till-pisa-toppen
Material från projektet ska under våren läggs ut på Martin Widmarks blogg:
http://www.martinwidmark.se/en-lasande-klass/

fredag 1 mars 2013

Om vårt nätverk i Grundskoletidningen 6/12


I Grundskoletidningen nummer 6, år 2012 "Språkets betydelse för lärandet" kan du läsa om vårt värmländska nätverk med språk- , läs- och skrivutvecklare.

Forskning är kärnan i språkexperternas nätverk 
Malin Granström är samordnare för ett nätverk med femton språkutvecklare i Värmland. 
Text: Anna Grettve 

Du kan också läsa den debattartikel som flera regionala språkutvecklare skrivit.

http://www.fortbildningab.se/sb/?location=1,3&page=1&speckat=&kat=&artnr=6426


torsdag 28 februari 2013

Minnesanteckningar nätverksträff 20 februari


Vi inledde med att med stort intresse lyssna på forskaren Christina Olin-Scheller som berättade om sin forskning kring barns och ungdomars fritidsläsande och

-skrivande. Hon pratade om prosumenter, konvergens-kulturer, fokus på kollektiva lärprocesser och hur detta kontrasterar mot "skolkulturen". Vi fick se exempel på ungas skrivande på www.fanfiction.net och hur källtexter som Harry Potter och  Twilight används som grund för det egna skrivandet när "ursprungsberättelsen" byter fokalisator, tid, rum eller genre för att nämna något exempel.

Kompetensutveckling läsundervisning åk 4-9

Läsåret 2014/2015 startar RUC vid Karlstads universitet en kompetensutveckling kring läsundervisning och avancerade läsförståelsestrategier som riktar sig till undervisande lärare i  årskurserna 4-9.

Kompetensutvecklingen befinner sig fortfarande på planeringsstadiet, men kommer att organiseras i lärgrupper med en lärledare, en projektansvarig rektor och sju lärare i varje grupp. Seminariedagar på universitetet kommer att varvas med uppgifter att utföra och träffar i den egna kommunen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta  RUC:
http://www.kau.se/ruc/kontakta-oss

CSL-dagen 4 juni


CSL-dagen 2013, 4 juni 2013

En kostnadsfri dagskonferens med didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på alla stadier. Ta del av aktuell forskning för läraryrket och knyt kontakter med andra som är verksamma inom ditt område!
http://www.kau.se/csl/csl-dagen-0

Karriärtjänster för lärare

Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli 2013. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor).Från och med juli 2013 kan kommuner och enskilda huvudmän skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.

http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/karriartjanster-for-larare-1.192271

Doktorand i litteraturvetenskap sökes


Doktorand i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning
sökes till Karlstads universitet

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Läsa mellan raderna. Att undervisa om och utveckla avancerad läsförmåga i skolan som finansieras av Vetenskapsrådet och leds av docent Christina Olin-Scheller. Projektet planeras pågå under perioden 2012–2015 och syftar till att undersöka effekterna av olika sätt att undervisa om läsning och läsförståelse i skolan. Under de senaste åren har frågor om läsning och skolans läsundervisning aktualiserats inte minst i samband med de många internationella jämförelser som visat att svenska elevers läsförmåga stadigt sjunker. Samtidigt pekar andra studier på att explicit undervisning om läsning och läsprocesser saknas i många klassrum. I projektet Läsa mellan raderna undersöker vi undervisningens betydelse för elevers läsutveckling och söker därigenom ta reda på vad skolan, och inte minst lärare i svenska, kan göra för att möta dessa utmaningar.

https://kau.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:19395/where:4/

söndag 17 februari 2013

Vad önskar du för nätverket?

Fundera och ta med dina idéer och förslag till nästa nätverksmöte på onsdag!

Mellanstadieelevers skrivande


Var är meningen? – ny avhandling om mellanstadieelevers skrivande

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Ewa Bergh Nestlog hur elever i mellanstadiet och deras lärare skapar mening i undervisningen och hur de utvecklar argumenterande och förklarande texter – tillsammans och individuellt.

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/var-ar-meningen-elevtexter-och-undervisningspraktiker/

Martin Ingvar om betyg

Av olika skäl har betygen i skolan blivit en väldigt het fråga i Sverige. Men den heta frågan är ju att resultaten i skolan sjunker år efter år, att vi i dag har nästan 25 procent av pojkarna som går ut nian utan läsa så att de förstår vad de läser, säger hjärnforskaren Martin Ingvar i en studiointervju i Aktuellt den 14 februari.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/hjranforskare-for-stort-fokus-pa-betyg-i-skolan

onsdag 13 februari 2013

Nätverksträff 20 februari

Jag vill bara påminna om träffen onsdag 20 februari. Det händer många spännande saker!  På träffen behöver vi diskutera nätverkets inriktning och satsning framöver. Jag hoppas därför att så många språk-,läs- och skrivutvecklare som möjligt kommer. Är det något nätverksmöte ni inte vill missa så är det detta!

onsdag 6 februari 2013

Flickor skriver bättre?

En jämförelse mellan resultaten av ämnesproven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 visar att pojkar generellt har svårare för skrivuppgifter i svenska. Genomgående i alla årskurser och ämnen är också att flickorna klarar proven bättre än pojkarna. Det visar en sammanfattning av resultaten från grundskolans ämnesprov våren 2012.
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4442/pojkar-har-svarare-for-skrivuppgifter-i-svenska-1.189654

onsdag 30 januari 2013

Dagordning 20 februari

Varmt välkommen den 20 februari, kl. 9-15 i sal 3A 340

Observera att vi är i en (för oss) ny lokal och att Christina Olin-Scheller besöker oss direkt på morgonen.
Kommentera gärna dagordningen nedan och fyll på med egna punkter!

Undervisning på vetenskaplig grund


En av våra viktigaste funktioner som språk-, läs- och skrivutvecklare är att vara en brygga mellan teori och praktik. Skolverket startar nu i vår en utbildning kring "vetenskaplig grund", "beprövad erfarenhet" och ”evidens”. De kallar den ”Forskning lyfter”.

Läs mer om detta nedan. Där finns också filmer kring begreppen.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskning-lyfter-skolvardagen-1.189571

onsdag 9 januari 2013

RUC våren 2013

Informationsbrev  från RUC vid Karlstads universitet:

    
Innan vi blickar framåt, vill vi från RUC rikta ett stort tack till er alla för gott samarbete under 2012.
Det som fått särskild positiv respons under året som gått, är den kompetensutveckling i nätverksform som vi tillsammans genomför. Ny forskning med tillämpning i egen undervisning och reflektion tillsammans med kollegor uppskattas, liksom struktur med lärgrupper, lärledare och projektansvariga förskolechefer/rektorer. Det ger förutsättning för hållbar skolutveckling.  De senaste åren har över 2000 lärare från förskola och skola, var och en under ett år, deltagit i kompetensutveckling i något av RUCs nätverk.