tisdag 29 oktober 2013

Läraren är den viktigaste framgångsfaktorn

Intervju med Catharina Tjernberg i tidskriften Svenskläraren. Hennes forskning visar att en skicklig lärare som kan omsätta pedagogisk teori i sin undervisning är den viktigaste framgångsfaktorn för läs- och skrivlärande i grundskolan.

http://www.svensklararforeningen.se/viewNavMenu.do?menuID=10&showarticle=true&oid=750

Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015


RUC bjuder in till kompetensutveckling med start 2014
Kompetensutvecklingen syftar till att lärare skall mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för hur elevers läsning kan utvecklas. Syftet är vidare att öka lärares beredskap att utveckla sin undervisning genom de lärdomar man erfar på seminarier och lärträffar. Seminarieserien utgår från forskning om ”god läsundervisning” och riktar sig till lärare som undervisar i helklass. Den följer inte ett utvalt perspektiv utan behandlar flera.

måndag 21 oktober 2013

Minnesanteckningar 18 oktober 2013

En träff där olika språk-, läs- och skrivutvecklares arbete i den egna kommunen presenterades och bl.a. förstelärartjänster, ledarskap, dyslexi och kompetensutveckling diskuterades.

Utvärdering konferensdag 3 oktober

Utvärderingen visade att dagen var mycket uppskattad. 65,5% av deltagarna gav konferensen högsta möjliga betyg och 32,3%  angav det näst högsta betyget (på en skala 1-5).  Över 80% tyckte att dagens upplägg var "mycket bra" och att innehållet var "absolut relevant".

onsdag 9 oktober 2013

fredag 4 oktober 2013

Dagordning 18 oktober

Vi träffas kl. 9-15 i rum 1D262 på universitetet.
Vi kommer att utvärdera konferensdagen, gå en runda för att uppdatera oss kring vilka utvecklingsarbeten vi språkutvecklare bedriver, diskutera utbildningen i Reading to Learn och prata om de lässatsningar som är på gång via NCS och RUC.

Eftersom många vill satsa på lärares kompetensutveckling av läsförståelse framöver är det viktigt att vi språkutvecklare funderar över vad vi vill se i sådana satsningar. Vad är det som behövs? Hur ska det genomföras? Passa på att tänka igenom detta noga innan mötet - vi kan påverka och våra idéer spela stor roll!

Önskemål om övriga samtalsämnen mottas tacksamt och även era  spaningar. För nya deltagare kan jag berätta att en spaning innebär att man delar med sig av sina tankar kring någon intressant artikel, bok eller annan relevant "nyhet" för vår profession.

Väl mött!

TACK...

... för en fantastisk konferensdag i går!
Så många, så engagerade och så roligt att få vara en del av.
Håll utkik efter de filmer som kommer att läggas ut från dagen.

tisdag 1 oktober 2013

Läslyft

Regeringen har föreslagit att Skolverket ska få i uppdrag att initiera kompetensutveckling för att förbättra barn och elevers läsförmåga. I budgetpropositionen för 2014 görs en stor satsning inom läs- och skrivutveckling i form av ett Läslyft under åren 2014-2018. 

Fördjupad analys PIRLS

Skolverket har publicerat en fördjupad analys av elevers läsförståelse utifrån den internationella jämförande studien PIRLS. Genom att jämföra de elevsvar som inte givits några poäng i PIRLS har syftet med analysen varit att finna mönster i svaren och på så vis få en större förståelse för elevernas läsförståelse. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3028

Mer om R2L i Göteborg ...

Lågpresterande elever utvecklas mest

Resultat från skolor som utbildats i metoden visar att den ger lärare konkreta verktyg för att stödja elevernas lärande och språkutveckling, inom alla ämnen. Metoden främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå. De största förbättringarna ser man i de elevgrupper som skolan traditionellt sett haft svårt att lyckas med. 

För att läsa hela artikeln: