onsdag 15 september 2021

Dagordning 211006

 Välkommen till läsårets första nätverksträff i SOL i Värmland. Även detta tillfälle blir digitalt. Zoom-länk mailas ut till nätverkets deltagare ett par dagar före mötet. 

8,30 – 9,00 – Presentationsrunda och nuläge kring språk-, läs- och skrivutveckling hos våra huvudmän.

9,00-9,40 – Nyheter från NCS och CSL.

9,40-10,00 – Paus

10,00-10,30 – Bokcirkel nästa kapitel i skrivundervisningens grunder, Kap 5 och 12. Diskussion i mindre grupper. Ta med några punkter från varje kapitel som du önskar diskutera.

10,30-10,50 – Samtal om återkoppling utifrån föreläsningsdagen den 14/9 i mindre grupper.

11,00-11,30 - SOL 10 år! Hur ska vi fira?

11,30-12,00 – Spaningar

12,00-13,00 - Lunch

13,00-14,00 – Utvecklingsarbete om återkoppling. Endast för deltagande kommuner. 
onsdag 19 maj 2021

Minnesanteckningar 210511

 Vi började nätverksträffen med en runda där var och en fick berätta något positivt från språkområdet från sin huvudman. Vi kan konstatera att det händer så många bra saker i vår region och det är väldigt positivt.

Nyheter från Skolverket i korthet. Mer information finns för nätverkets deltagare via en presentation på vår box.
- Skolverket och SPSM har samlat allt material inom läsa-, skriva-, räknagarantin på en plats. Mycket lättåskådligt och lättmanövrerat.
- Skolverket har kommit ut med ett frivilligt kompletterande stöd inför kartläggningen av flerspråkiga elever i förskoleklass.
- Skolverket har fått fortsatt uppdrag att organisera för Läslyftet. I och med det har man gjort ändringar i upplägget, bland annat så har man ändrat på utbildningstakten. Från att man tidigare ska ha genomfört 16 delar på ett läsår så är det nu 8 delar. Man belyser även moment C än mer och uppmanar deltagare att gärna göra om moment C flera gånger innan man går vidare till nästa del. Om man vill genomföra Läslyftet med statsbidrag (för åk F-3) så har man vissa moduler att välja på som är riktade till läsa-, skriva-, räknagarantin.
- Det har även kommit ut med en ny skrift ”Planera och organisera för Läslyftet”, som kan vara ett stöd när man planerar för Läslyftet.
- Skolverket genomför ”Handleda vidare” för handledare i förskolan som även kommer att handleda grupper under nästa läsår. Mer information finns på Lärportalen under handledarfliken.
- Skolverket kommer att genomföra utbildningar för förskollärare i förskoleklass. Anmälan har gått ut men det kommer säkerligen fler tillfällen framöver.
- De nya kommentarmaterialen för grundskolans ämnen ligger ute på Skolverkets hemsida. Mer ämnesfördjupande material kommer i slutet av september.
- Information om några nya avhandlingar och rapporter.
- Information om Skolforskningsinstitutets beviljade medel för forskning.
- Fram till den 1/6 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för att främja praktiknära forskning.
- Skolverket har fått ett uppdrag att se över insatser för att stärka barns och elevers läsande. Det kommer att utformas stöd på olika sätt för att stödja skolors och huvudmäns arbete med detta. Vi återkommer till detta på kommande nätverksträffar.
- Poesiantologin ”En bro av poesi” kommer att delas ut till samtliga elever i förskoleklass till hösten. Det kommer även en klassuppsättning till varje skola för att kunna arbeta med poesi även i andra årskurser och kommande läsår.

Nyheter från CSL
- Nästa ämneslärardag kommer äga rum 7 mars 2022 och målgruppen då kommer att vara gymnasielärare.

SOL fyller 10 år i höst.
- Vi diskuterade olika möjligheter att uppmärksamma detta och vi kommer att återkomma till det på kommande nätverksträff.

Vår blogg på Pedagog Värmland.
- Nästa reportage som vi publicerar på vår blogg från vår ”Värmland runt-turné” blir från Kil där det finns mycket positivt att berätta just nu.

Kompetensutveckling om återkoppling
- Eda, Filipstad, Hagfors, Hammarö och Sunne deltar.
- Uppstart den 14/9 med en föreläsningsdag där alla är välkomna att delta. Anmälan har skickats ut till skolchefer och deltagare i nätverket.
- Symposium där deltagande kommuner berättar om sitt lärande och sina reflektioner blir i september 2022.

Bokcirkel ”Skrivundervisningens grunder”. Diskussion utifrån valda kapitel i mindre grupper.

Elisabeth Savefjord berättade om Karlskogas läsplan för åk 4-6 som precis sjösatts. Mer information om läsplanen finns i nätverkets box.

Spaningar
- Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling av Tarja Alatalo.
- Formativ undervisning av Åsa Hirsch.
- Pojken, mullvaden, räven och hästen av Charlie MacKesy
- Läromedlet Klara svenskan. Nytt för lågstadiet.
- Föreläsaren Karin Herlitz. Mycket bra för högstadiet.
- Språk- och kunskapsutvecklande undervisning av Karin Pettersson.
- Karin Rönnermans aktionsforskning. Finns även äldre litteratur. 
- ”Drama för unga” från Sveriges radio.
- Maria Björsells blogg.
- God lärmiljö för alla av Anna Borg
- Läsinlärning i sju steg.

Kommande datum:
- 14/9 En dag om återkoppling (anmälan har gått ut via mail)
- 6/10 SOL i Värmland
- 16/11 SOL i Värmland
- 25-26/11 NCS-konferens (digital)

Till nästa gång den 6/10 ska vi:
- Diskutera den nya publikationen från Skolverket om språk-, läs- och skrivutvecklaren. Länk mailas ut till deltagarna så fort den är publicerad.
- Bokcirkel ”Skrivundervisningens grunder” kapitel 5 och 12.
- Fördjupning om språkarbetet hos ett par av våra huvudmän. Återkommer med förfrågan i höst.

Material från våra träffar sparas i vår box.

Deltagande:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Maria Carlsson, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Ulrica Kyrk, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Marie Gerke, Torsby
Anne P Göransson, Årjäng

onsdag 14 april 2021

Dagordning 210511

 Digitalt möte via zoom. Länk skickas ut till nätverkets deltagare ett par dagar före mötet. 


8,30-9,00 Presentation och vad som händer inom språkområdet i din kommun just nu.

9,00-9,30 Nyheter inom språkområdet samt info om utvecklingsarbetet.

9,30-9,50 Paus

9,50-10,10 Bokcirkel kapitel 8 och 9 i boken ”Skrivundervisningens grunder”. Ta med tre punkter i varje kapitel som du önskar diskutera i mindre grupper.

10,10-10,45 Elisabeth Savefjord presenterar Karlskoga kommuns läsplan.

10,45-11,00 Spaningar och avslutning.

11,00-12,00 Kollegiala diskussioner inför planering av utvecklingsprojekt (endast för deltagare i Återkopplingsprojektet).

12,00-13,00 Lunch

13,00-14,00 Monica Evermark RUC om ”Processledarens roll” inför uppstart av utvecklingsprojekt. (endast för deltagare i Återkopplingsprojektet).


Välkommen!

måndag 22 februari 2021

Minnesanteckningar 210217

 

Nyheter från NCS

- Skolverket har publicerat en dialogduk som stöd för arbetet med läsa-, skriva-, räknagarantin.
- Den 22/2 publiceras ett nytt material för förskoleklass på Skolverkets hemsida. Ett stödmaterial för arbete med elever som är ny i förskoleklass och nybörjare i det svenska språket.
- Ht-21 kommer alla elever i förskoleklass få ett eget ex av poesiantologin ”En bro av poesi”. I samband med detta kommer också en ny artikel i Läslyftet som kan användas som stöd i arbetet.
- Skolverket har fått ett uppdrag att arrangera Läslyftet med statsbidrag för F-3 under kommande läsår samt läsåret därpå.
- Ny utbildningsomgång i ”Leda kollegialt lärande”.
- I höst finns det möjlighet för lärledare i förskolan att delta på en utbildningsdag ”Handleda vidare i förskolan”. Ansökan öppen 20/4-20/5 på webben. Håll utkik efter mer information i Lärportalen under handledarfliken. 
- Nytt på Läslyftet: Artiklar om muntligt berättande för förskola-åk 3 samt förskoleklass-åk 9. Det har även publicerats en artikel om film i förskolan.
- Ny publikation ”Att planera, bedöma och ge återkoppling”. Passar bra i implementeringsarbetet med de nya kursplanerna.
- De nya kursplanerna börjar gälla 1/7 2022. Här kan du läsa mer.
- Skolverket har uppdaterat sina forskningssidor. Ni hittar dem här.
- Skolforskningsinstitutet har en publikation som heter ”Hur ska man veta vad forskningen säger?”.
- Ifous fokuserar: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
- Ny forskning – En kombination av faktorer ökar risken för låga språkkunskaper.
- Ny forskning – Talrytmen påverkar gruppspråkets status.
- Nytt föräldramaterial från Bokstart.

Kort genomgång av Skolbiblioteksutredningen samt samtal runt det. Presentation för deltagarna ligger i vår box.

Kommande datum:

- 9/3 Information på zoom av Michael Tengberg och Marie Wejrum om deras kommande forskningsprojekt. Inbjudan utskickad via mail. 
- 11/5 SOL i Värmland (8,30-12,00, digitalt via zoom)
- 24-25/11 NCS-konferens, digitalt. Fokus på erfarenhetsutbyte varvat med föreläsningar. Mer information i vårens nyhetsbrev från NCS.

Pedagog Värmland

- Reportaget från Sunne kommun hittar ni här.
- Vi kommer att göra egna korta intervjureportage från våra huvudmän framöver. Mall och ytterligare information är skickad på mail till deltagarna i nätverket.Nyheter från CSL

- Se CSL:s seminarieprogram.
Observera att det är information om poesiantologin som ska delas ut i förskoleklass den 29/4.
- CSL har en facebook-grupp. Intresserade kan söka rätt på den och gå med.
- Det blir fortsatta ULF-projekt i Karlstad fram till 2024.

Utvecklingsarbete

- Vi tittade på det förslag som en arbetsgrupp (Eda, Karlstad, Filipstad, Hagfors och Hammarö) tagit fram. Diskuterade det vidare i mindre grupper och därefter gemensamt.
- Man kan se att det kan vara olika svårt att genomföra arbetet i olika kommuner beroende på redan planerade utvecklingsarbeten.
- Nätverksledaren informerade skolcheferna om arbetet den 19/2 och uppmanar alla deltagare i nätverket att höra av sig till sin skolchef för diskussion kring sin egen kommun.
- Senast den ¼ ska varje deltagare informera nätverksledaren om man ska delta i utvecklingsarbetet eller inte.
- Information om utvecklingsarbetet ligger i vår box.

LISA-PLOT

- Eva Tarander (Karlstad), Anders Biörklund (Karlstad), Britt Hammarsten (Kil), Malin Granström (Eda) samt Elisabeth Savefjord (Karlskoga) berättade om upplägget för LISA-PLOT.
- Nätverket fick se en film om återkoppling och prova att göra en bedömning utifrån kriterierna. Gemensam diskussion efteråt.
- Vi fick också ta del av deltagande huvudmäns erfarenheter utifrån LISA-PLOT.

Bokcirkel

- Vi hade läst kapitel 4 och 14 i boken ”Skrivundervisningens grunder” och valt ut tre punkter var att diskutera.
- Diskussion i mindre grupper.

Spaningar

- Bok - Barbro Westlund "Att undervisa för livslångt lärande"
- Bok - Jenny Edvardsson "Digital kompetens i svenskundervisningen" och "Guide till boksamtal med ovana läsare". Till nästa nätverksträff 11/5:

- Läsa kapitel 8 och 9 i boken ”Skrivundervisningens grunder”.
- Läsa Skolverkets publikation om språk-, läs- och skrivutvecklare. Återkommer med länk när den publicerats.Deltagande

Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Maria Carlsson, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Annika Edvinsson, Munkfors
Ulrika Kyrk, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Marie Gerke, Torsbymåndag 1 februari 2021

Dagordning 210217

 Välkommen till årets första nätverksträff för SOL! Vi ses digitalt via en länk som mailas ut till deltagarna. Så här ser agendan för dagen ut:

8,30-9,00 – Deltagarrunda

9,00-9,30 – Nyheter från NCS och CSL.

9,30-9,40 – Paus

9,40-10,30 – Diskussion om kommande utvecklingsstöd.

10,30-11,15 – LISA-PLOT. Anders Biörklund, Malin Granström, Britt Hammarsten, Eva Tarander och Elisabeth Savefjord berättar utifrån deras huvudmäns deltagande i projektet. 

11,15-11,45 – Bokcirkel "Skrivundervisningens grunder" kap 4 och 14. Ta med tre punkter i varje kapitel som du önskar diskutera i mindre grupper. 

11,45-12,00 - Spaningar


Välkommen!


torsdag 19 november 2020

Minnesanteckningar nätverksträff 201111Nätverksträffen genomfördes digitalt via Zoom.

- Viktiga datum framöver för nätverket:
- 8/12 – Föreläsning ”Lektionsdesign” (RUC)
- 17/2 – Nätverksträff SOL
- 11/5 – Nätverksträff SOL

Nyheter inom vårt område:
 - Utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare som Skolverket anordnar fortgår just nu. Sista tillfället för nuvarande omgång är i november och där deltar en av nätverkets deltagare från Hagfors kommun. En ny utbildningsomgång startar i januari och där kommer Kils kommuns deltagare att delta. I dagsläget är det oklart om Skolverket kommer att anordna fler utbildningsomgångar.
- Det utarbetas just nu rutiner vid byte av nätverksledare i de regionala nätverken.
- Just nu pågår en revidering av ”Språk-, läs- och skrivutvecklaren – en resurs för ökad kvalitet”. Den nya skriften kommer att publiceras på Skolverkets hemsida vid årsskiftet.
- Läslovet (förslag och inspiration på aktiviteter för ökad läslust) kommer att ligga under NCS även fortsättningsvis.
- Det finns ett stödmaterial för rektorer kring Läsa-, skriva-, räknagarantin. Man kan använda det individuellt samt gemensamt i studiegrupper.
- Skolinspektionen har gjort en granskning kring huvudmännens kartläggningsarbete med ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” och kan konstatera att det finns brister och utvecklingsområden hos granskade huvudmän.
- Implementering av nya kursplaner.
- Stödmaterial för introduktion av obehöriga lärare och förskollärare.
- Här kan du hitta mer info runt dokumentation i förskolan.
- Olika material för att inspirera till läsande. Bokstart. Väck boken. Litteraturbanken. Bokmässan. Samt Skolverkets material om hur man väcker läslusten inför läslovet.
- Läslyftet i förskolan kan användas även om nu själva statsbidraget går mot sitt slut. Det här läsåret är det sista med statsbidrag.
- Skolverket har kommit med en ny publikation som heter ”Att ställa frågor och söka svar”.
- Nytt bedömningsstöd för åk 7-9 i grundsärskolan ”Gilla Läsa Skriva”.
- Liten nulägesrapport kring utredningen ”Stärkta skolbibliotek och läromedel”.
- Vid årsskiftet kommer Skolverket att publicera ett stödmaterial för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass som ska vara ett stöd vid kartläggning av de obligatoriska kartläggningsmaterialen ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”. Här kan du hitta mer stöd inför undervisningen av flerspråkiga elever i förskoleklass. 
 

Nyheter från CSL
- Ny styrelse fr o m 2022.
- Arbetet med att inrätta ett huvudområde och en masterutbildning i ämnesdidaktik fortskrider, och det finns ett stort intresse från skolor och förstelärare.
- BLE informerar om ett stort behov av fortbildning och samverkan bland spansklärare som blev synligt i ett möte med en skola i Hällefors kommun. Här skulle CSL kunna verka genom exempelvis KFr och i samarbete med LUN, då många spansklärare inte är utbildade eller behöriga i ämnet.
- Föreslagna seminariedatum under våren (som godtas av styrelsen):
28/1, 25/2, 25/3, 29/4 samt 27/5. Här kan du hitta mer information om seminarierna. Seminarierna sker alltid i detta Zoom-rum:
https://kau-se.zoom.us/j/2456812029
- Det finns ett pågående forskningsprojekt på KAU där en bok med värmländsk litteraturhistoria sammanställs. Helene Blomqvist, en av forskarna, är en intresserade av samarbete med skolor när manuset är klart. 

- Vår pågående språkutvecklingsserie där vi besöker våra huvudmän i Värmland och gör ett reportage med hjälp av Pedagog Värmland är i full fart. Alldeles strax kommer reportaget från Sunne att publiceras. Vid nästa träff diskuterar vi vilken huvudman vi ska besöka nästa gång. 


Nätverket hade även den stora glädjen att gästas av Christina Olin Scheller, Marie Nilsberth och Eva Tarander som berättade om deras pågående forskning ”Rum för lärande i den digitaliserade skolan”. Det är ett treårigt forskningsprojekt där man bland annat filmar lektioner med tre olika kameror mot: läraren, en slumpmässigt utvald elev och denne elevs skärm. En fråga som man ställer är hur blir kvalitén när digitala verktyg används i undervisningen. Christina, Marie och Eva redogjorde för både möjligheter och utmaningar kring digitala verktyg. En intressant delgivning. Presentationen mailas ut till nätverkets deltagare. 

Vi arbetade vidare med vårt kommande utvecklingsarbete inför 2021-2022 i mindre grupper. Det som dokumenterades kommer en arbetsgrupp att arbeta vidare med. Fortsatta diskussioner sker i nätverket vid nästa nätverksträff. 

Under förmiddagen hade vi även intressanta boksamtal utifrån kapitlen 1, 10 och 11 ur "Skrivundervisningens grunder". Här tog vi även med våra tankar utifrån filmen "Skrivglappet" samt en artikel skriven av bland annat Carina Hermansson. Vi hade diskussioner i små grupper och därefter en gemensam avslutning. 


Spaningar
- Skrivutmaningen från UR. Finns även diskussionsfrågor till.
- Skrivjouren UR
- Decemberäventyret av Karin Linderoth
- Läslust i en digital tid av Hülya Basaran och Tobias Gard.


Nästa nätverksträff är den 17/2 kl: 8,30-12,00 och genomförs digitalt. Länk skickas ut några dagar innan. Vid det tillfället kommer vi att ha boksamtal utifrån kapitel 4 och 14 i boken ”Skrivundervisningens grunder. Vi ska även ha läst Skolverkets nya publikation om språk-, läs- och skrivutvecklarens roll hos huvudmannen. Länk skickas ut när den publiceras. Vid nästa nätverksträff kommer vi att få höra mer om LISA-PLOT av de deltagare i nätverket som deltar i det.


Deltog gjorde:

- Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Christina Olofsson, Grums
Ylva Säfström, Hagfors
Maria Carlsson, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil 
Catarina Kristhammar, Kristinehamn
Marika Edberg, Munkfors
Ulrica Kyrk, Sunne

onsdag 21 oktober 2020

Dagordning 201111

Välkommen till nätverksträff för SOL i Värmland!
Vi ses den 11/11 kl 8,30-12,00 digitalt. Länk mailas ut någon dag före mötet. 

8,15-8,30 – Digital incheckning

8,30-9,00 -  Presentationsrunda och uppföljning av 8/10.

9,00-9,30 – ”Rum för lärande i den digitaliserade skolan” med Christina Olin Scheller, Marie Nilsberth och Eva Tarander.

9,30-10,00 – Nyheter NCS och CSL

10,00-10,20 – Paus

10,20-11,00 – Samtal i grupper om kommande utvecklingsstöd. 

11,00-11,30 – Bokcirkel ”Skrivundervisningens grunder” Kap 1, 10 och 11 inklusive filmen "Skrivglappet" från UR och artikeln https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/carina-hermansson-med-flera-att-vara-fullvardig-skribent-mycket-mer-an-korrekt-stavning/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+SkolaOchSmhalle+%28Skola+och+Samh%C3%A4lle%29

11,30-11,40 – Gemensam summering av bokcirkel.

11,40-12,00 – Spaningar och avslut