onsdag 22 november 2023

Minnesanteckningar 231122


Nätverksträffen genomfördes via zoom. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare.

Besök av Monika Evermark, föreståndare RUC
- Information om professionssatsningen ”Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet” som avslutades häromdagen.
- Monika berättade även om den kommande professionssatsning kring särskilt begåvade elever. Mer information kommer senare.
- RUC har nyligen startat ett nätverk även för studie- och yrkesvägledare.

Nyheter inom språkområdet
- Skolverkets introduktion för språk-, läs- och skrivutvecklare.
- Läslyftet i förskolan samt förskoleklassen och lågstadiet. Anmälan öppen 240115-240215.
- Skolverkets lägesbedömning 2023. Även inspelad
- Kulturrådet och läsrådets evenemang för att främja läsning ”Ung läsning”.
- Bokmässan 2023 på UR Play. ”Elevers läsintresse – ett gemensamt ansvar” och ”Så använder barn och unga medier 2023”
- Filmen ”Bada i böcker – läsprojekt med äldre elever”.
- AI i skolan. Bevaka Skolverkets kalendarium då det kommer nya evenemang regelbundet kring detta.
- Webbinarium för skolbiblioteksverksamhet för anpassad grundskola.
- Webbinarium ”Att främja kreativitet och göra (upphovs)rätt”
- Skolverkets folder ”Ge ditt barn en bra start”. Kommer på fler språk inom kort.
- Skolverket erbjuder språkfrämjande och kompetenshöjande insatser för personal i förskolan.
- Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Anmälan öppnar 240115.
- Skolverket ska göra en översyn av området digitalisering i förskolan. Enligt uppdragsdirektivet ska Skolverket även lämna förslag kring undervisningsbegreppet i förskolan utifrån nu gällande skollag. De ska även se över läroplanens formuleringar om läsning/högläsning, och i förekommande fall även föreslå stärkta skrivningar.
- Grundskoleförvaltningen i Malmö bjuder in till ett digitalt möte där de presenterar sitt utvecklingsarbete om svenska som andraspråk. Länk till inbjudan finns i nätverkets presentation i box.
- Uppdatering om kommande professionsprogram och meriteringssystem. Den 30/4 2024 ska rådet redovisa sitt regeringsuppdrag och det ska träda i kraft 1/1 2025.
- I läslyftets spår – ett läsfrämjande projekt.
- Så löser vi läskrisen på lågstadiet. Rapport och inspelat seminarium.
- Ny avhandling ”Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk”.

Kommande utvecklingsarbete
- Vi diskuterade nästa års utvecklingsarbete om läsfrämjande verksamhet och skolbibliotek. Diskussioner om föreläsare och böcker diskuterades. Referensgruppen jobbar vidare på detta och ansöker om utvecklingsstöd i februari.

Övrigt
- Planering av kommande inlägg på Pedagog Värmland.

Kommande datum
- 22/2 digitalt nätverk
- 13/5 nätverk på Karlstad universitet

Bokcirkel ”Mot samma mål” av Maria Heimer och Monika Staub Halling
- Kapitel 1-5 diskuterades i mindre grupper.
- Till nästa tillfälle läser vi kapitel 6-10.

Presentationer av utvecklingsarbeten
- Eda kommun ”Den tidiga läsundervisningen”
- Torsby kommun ”Plan för språkutvecklande arbete i förskolan och skolans tidiga år”

Spaningar
-Helen Timperleys bok "Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande".
- Instagramkontot "NPF-pussel"
- Maria Heimers bok "Leda läsfrämjande"
- Kulturnyheterna "Läs då för fan".
- Bok av Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring Att äga undervisningen : med motivationen i fokus - Karin Boberg, Anna Sterlinger Ahlring . De har även ett intressant instagramkonto att ta del av. 

Nästa nätverksträff 240222, kl: 9,30-14,30 digitalt.
- Bokcirkel ”Mot samma mål” av Maria Heimer och Monika Staub Halling. Vi har till detta tillfälle läst kapitel 6-10 och tar med oss en eller flera punkter/frågor som vi önskar diskutera.

Detta var Marlene Anderssons sista nätverksträff som nätverksledare. Från och med nästa tillfälle tar Anders Biörklund, Karlstad, vid som ny nätverksledare.   

Deltog gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Ulla Johansson, Grums
Anna Forkén, Grums
Maria Carlsson, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Susanne Bengtsson, Kristinehamn
Lisa Fridh Bared, Munkfors
Evadys Garcia Morales, Storfors
Maria Rundqvist, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Sofia Espedalen, Säffle
Marie Gerke, Torsby
torsdag 2 november 2023

Dagordning 231122

Vi ses kl: 9,30-14,30 i 3A340 på KaU. Anmälningslänk skickas ut till deltagarna. Kaffe/te och smörgås serveras kl 9,30. 

9,30-10,00  - Presentationsrunda

10,00-10,30 – Nyheter inom området

10,30-11,30 – Bokcirkel ”Mot samma mål”. Vi har läst kapitel 1-5 och har valt ut en eller flera punkter/frågor som man önskar diskutera.

11,30 – 12,00 – Utvecklingsarbetet

12,00-13,00 – Lunch

13,00-14,00 – Malin Granström berättar om Edas utvecklingsarbete kring läsundervisning. Marlene Andersson berättar om Hammarös riktlinjer för svenska som andraspråk. Marie Gerke berättar om Torsbys plan för språkutvecklande arbete

14,00-14,30 – Spaningar

Välkommen!

onsdag 13 september 2023

Minnesanteckningar 230912

Läsårets första träff genomfördes på Karlstads universitet. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare.

Nya deltagare i nätverket är: Ulla Johansson och Anna Forkén från Grums samt Maria Rundqvist från Sunne kommun.

Kollegahandledning
Vi provade arbetssättet med kollegahandledning genom att vi tog med olika dilemman kring våra utvecklingsarbeten inom språk från våra huvudmän.

Nyheter inom språkområdet

-          NCS deltar på Bokmässan i höst så där har man möjlighet att träffa dem samt ta del av seminarier som de kommer att ha tillsammans med Kulturrådet.

-          Skolverket kommer att ha en introduktion förspråk-, läs- och skrivutvecklare under läsåret, för dig som är ny på ditt uppdrag och ej gått introduktioner eller utbildning hos Skolverket tidigare.

-          Väck läslusten till läslovet vecka 44. Årets tema är vänlighet.

-          Den 5/10 kommer NCS ha en konferens omskolbiblioteksutveckling med fokus på organisation. Målgruppen är skolbiblioteksutvecklare samt deras chefer. Innehållet kan även vara intressant för språk-, läs- och skrivutvecklare.

-          Skolverket har två webbinarier med syftet att utveckla barns- och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 30/10 för förskolan och 31/10 för förskoleklass och lågstadiet. Anne-Marie Körling föreläser på båda webbinarierna.

-          På Skolverkets hemsida finns en fördjupning fördig som vill arbeta mer språkutvecklande under hela dagen.

-          Missa inte att prenumerera på NCS nyhetsbrev. Mycket intressant som kommer via det.


Kommande utvecklingsarbete
Genomgång av vår treårsplan för vårt utvecklingsarbete om skolbibliotek och läsfrämjande aktiviteter i grundskolan.

-          Föreläsningseftermiddag den 3/10 om skolbibliotek. Föreläsare är: Gustaf Fridolin, Raija Ikonen och Cilla Dalén. Anmälan har skickats ut till nätverkets deltagare samt skolchefer för spridning till målgruppen.

-          Bokcirkel med start i november ”Mot samma mål” av Maria Heimer och Monica Staub Halling. Till det tillfället ska vi ha läst kapitel 1-5 och valt ut en eller flera punkter/frågor som man önskar diskutera.

Övrigt

 Planering av kommande inlägg på Pedagog Värmland.

Kommande datum

-          3/10 eftermiddag om skolbibliotek.

-          22/11 nätverk

-          22/2 nätverk

 

Erica Sandlund, professor i engelska, besöker oss och berättar om sin forskning ”Tellability”
En mycket intressant föreläsning och vi ser fram emot att ta del av resultaten så småningom.  

Spaningar

-          Rikskonferens om språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

-          Kjell-Staffans om läs- och skrivinlärning

-          Skolverkets publikation ”Integrerade elever”

-          ”Ordkunskap” av Boel de Geer

-          ”Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3 ” av Agneta Edwards

-          Havsäventyret

-          Skolverkets publikation ”Att ställa frågor ochsöka svar”.  

 

Nästa nätverksträff 231122, 9,30-14,30 på KaU sal 3A340.  

-          Bokcirkel ”Mot samma mål” av Maria Heimer och Monika Staub Halling. Vi har till detta tillfälle läst kapitel 1-5 och tar med oss en eller flera punkter/frågor som vi önskar diskutera.

 

Deltog gjorde:
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Ulla Johansson, Grums
Anna Forkén, Grums
Maria Carlsson, Hagfors
Mari Pettergård, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Evadys Garcia Morales, Storfors
Maria Rundqvist, Sunne
Marie Gerke, Torsby
Niklas Lindstrand, Åmål
Helena Jonehög Ericsson, Årjäng

fredag 18 augusti 2023

Dagordning 230912

Välkommen till läsårets första nätverksträff! Vi ses 9,30-14,30  i 3A 340 på Karlstad universitet. 
Fika serveras kl 9,30. 


9,30-10,30 – Presentationsrunda och kort om vad som händer inom språkområdet i kommunen i höst.

10,30-11,30 - Kollegahandledning utifrån dilemman i kommunens kvalitetsarbete om språk-, läs- och skrivutveckling.

11,30 – 12,00 – Nyheter inom språkområdet och utvecklingsarbetet.

12,00-13,00 – Lunch

13,00-14,00 Erica Sandlund besöker oss och berättar om sin forskning ”Tellability”.

14,00-14,30 – Gemensamma spaningar


Välkommen!

måndag 5 juni 2023

Minnesanteckningar 230602

Nätverksträffen genomfördes via zoom och hade följande innehåll. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare.

Ny deltagare i nätverket är Niklas Lindstrand och representerar Åmåls kommun. Ny nätverksledare from 1/1 2024 är Anders Biörklund, Karlstad.
 

Nyheter inom språkområdet

- Det har kommit en ny rapport från Kulturrådet där man presenterar nuläget kring barn och ungas läsning.

- Ny avhandling av Erika Sturk ”Skrivundervisningens dilemman och möjligheter”.

- Ny avhandling av Oscar Björk ”Barns tidiga skolskrivande”.

- På Skolverket.se finns många forskningsartiklar som är aktuella för oss inom språkområdet.

- NCS kommer att delta på Bokmässan i höst så där har man möjlighet att träffa dem samt ta del av seminarier som de kommer att ha tillsammans med Kulturrådet.

- Väck läslusten till läslovet vecka 44. Årets tema är vänlighet.

- Läroplanen finns nu på flera av de nationella minoritetsspråken.

- Nu finns det möjlighet att stärka sin kompetens inom det finska språket för personal inom förskolan.

- Den 5/10 kommer NCS ha en konferens om skolbiblioteksutveckling med fokus på organisation. Målgruppen är skolbiblioteksutvecklare samt deras chefer. Innehållet kan även vara intressant för språk-, läs- och skrivutvecklare. Programmet presenteras och anmälan öppnas i slutet av augusti.

- Ny podd har publicerats för Läsa-, skriva-, räknagarantin. ”Kymlingeskolans arbete med kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass”.

- Erika Sturk kommer att vara gästforskare på CSL under höstterminen.
 

Kommande utvecklingsarbete

- Föreläsningseftermiddag den 3/10 om skolbibliotek. Föreläsare är: Gustaf Fridolin, Raija Ikonen och Cilla Dalén. Anmälan har skickats ut till nätverkets deltagare samt skolchefer för spridning till målgruppen.

- Bokcirkel med start i november ”Mot samma mål” av Maria Heimer och Monica Staub Halling. Boken delas ut på nätverksträffen i september.
 

Övrigt

- Planering av kommande inlägg på Pedagog Värmland.
 

Kommande datum

- 12/9 nätverk

- 3/10 eftermiddag om skolbibliotek.

- 22/11 nätverk
 

Spaningar
- Föreläsning av Anna Karlefjärd. Finns även på Skolverket.se. Anna Karlefjärd kommer även att delta på Framtidens lärande på KaU nästa vecka. 
- Läsflash-mob som bl.a. beskrivs här
- Studiecirkel med boken "Utveckla språklig förmåga". 
- Läromedlet "Klara svenskan". 
- Skolverkets publikation om planera, bedöma och ge återkoppling. 


Bokcirkel med Anne-Marie Körling

Till dagens träff hade vi läst ”Väck läslusten i skolan” av Anne-Marie Körling. Under bokcirkelns gång hade vi två gruppdiskussioner samt två gemensamma diskussioner som leddes av Anne-Marie. Mycket givande och intressant!Nästa nätverksträff 230912, 9,30-14,30 på KaU.

- Vi ska ha kollegahandledning runt ett dilemma utifrån kommunens kvalitetsarbete i språk-, läs- och skrivutveckling. Så fundera och ta med en frågeställning som du önskar diskutera.

- Besök av Erica Sandlund som berättar om sin forskning ”Tellability”.Deltog gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Maria Carlsson, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Anders Biörklund, Karlstad
Lisa Fridh Bared, Munkfors
Evadys Garcia Morales, Storfors
Anna Börjesson, Säffle
Niklas Lindstrand, Åmål
Helena Jonehög Ericsson, Årjäng

fredag 5 maj 2023

Dagordning 230602


Läsårets sista träff blir en digital träff via zoom. Länk skickas till nätverkets deltagare. 

Tid 08,00-12,00. 

8,00-9,30 – Nyheter inom området samt runda med spaningar. 

9,30-9,50 - Paus

9,50-10,20 – Diskussion i grupper om kapitel 1-8 i Anne-Marie Körlings bok "Väck läslusten i skolan". 

10.20-10.50 – Gemensam diskussion tillsammans med Anne-Marie Körling

10.50-11,15 – Gruppdiskussion om kapitel 9.

11,15-11.45 – Gemensam diskussion tillsammans med Anne-Marie Körling.

11,45-12,00 - Avslutning


fredag 24 februari 2023

Minnesanteckningar 230323

 

Nätverksträffen genomfördes på Karlstad universitet och hade följande innehåll. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare.

Besök av RUC:s föreståndare Monica Evermark
Monica Evermark besökte nätverket för att berätta lite om RUC och samarbetet med nätverket. Monica berättade även lite om kommande ULF-projekt om skolbibliotek, nätverket ”Samordnare för nyanländas lärande” samt ”Framtidens lärande” där alla är välkomna att bidra och delta.

Nyheter inom språkområdet

-         -  För handledare som tidigare genomgått handledarutbildning och även fortsättningsvis kommer att ha en handledande roll i språk-, läs- och skrivutveckling erbjuder Skolverket fortsatt stöd genom ”Handleda vidare”. Mer information kommer att läggas ut i Lärportalen under handledarfliken.

-       -    För dig som inte gått Skolverkets handledarutbildning tidigare erbjuds ”Leda kollegialt lärande". . Ansökan är öppen 15/2-15/3.

-       -    Det finns nya filmer på Skolverket sida ”Stärk läsningen”.

-         - Ny avhandling ”Framgångsrika skolbibliotekarieroch deras arbete”.

-        -  Ny avhandling om  tidig skrivundervisning.

-          - Ny avhandling om muntligt berättande iförskolan.

-         - Prenumerera gärna på nyhetsbrev från NCS.

Kommande utvecklingsarbete
Vi har fått vår ansökan om utvecklingsstöd beviljad av Skolverket och kommer under 2023 med RUC:s stöd att genomföra följande aktiviteter:

-         - Bokcirkel för nätverkets deltagare tillsammans med Ann-Marie Körling den 2/6.

-        -  Föreläsningseftermiddag den 3/10 om skolbibliotek. Föreläsare är: Gustaf Fridolin, Raija Ikonen och Cilla Dalén.


Övrigt

-        -  Samtal om innehåll till bloggen på Pedagog Värmland.

-       -   Samtal om kommande innehåll på nätverkets träffar.

 

Läsfrämjande arbete i grundskolan

Vi diskuterade Skolinspektionens granskning i mindre grupper utifrån frågeställningarna:

-        -  Hur ser det läsfrämjande arbetet ut i din kommun i jämförelse med Skolinspektionens granskning?

       - Vilka utvecklingsområden kan ni se i era kommuner?

       - Vilka områden ser ni att vi behöver jobba mer med i vårt nätverk kopplat till granskningen?

 

Kvalitetsarbeten hos våra huvudmän

Inför dagen idag hade alla deltagare i nätverket skrivit ned framgångsfaktorer och utvecklingsområden i sina huvudmannarapporter som berör språk-, läs- och skrivutveckling och sammanställt. Vi tittade på hur det ser ut i våra olika kommuner och funderade på hur vi i nätverket kan stödja kommande utvecklingsbehov. Vi ser att nätverkets deltagare kan vara ett gott stöd i sina kommuner. Något som saknas hos många huvudmän är ett systematiskt arbete kring skolbibliotek och där passar nätverkets utvecklingsarbete perfekt.

 

Kommande datum

-          2/6 nätverksträff Zoom

-          12/9 nätverk

-          3/10 eftermiddag om skolbibliotek.

-          22/11 nätverk

Spaningar

-          - Hagfors har haft en fantastiskt bra föreläsning om integration med Charbel Gabro. Se gärna klipp som ligger ute på tex youtube.

-          - Cilla Daléns bok "Världens bästa böcker".

-     -      Läsinlärning i sju steg. Passar bra i både grundskola och grundsärskola.

-        -  Eda kommun gör regelbundet en läsvaneundersökning utifrån följande material från Skolverket.

Modulen Stimulera läsintesse
Stimulera läsintresse - en introduktion

-          - Böcker som stimulerar till läslust skriver författaren Pär Sahlin och det tipsas även om böckerna om Zeke.

-      -     Konsten att undervisa av Filippa Mannerheim.

 

Nästa nätverksträff 230602 kl 8,00-12,00 digitalt via zoom.
Till det tillfället ska vi alla ha läst Ann-Marie Körlings bok ”Väck läslusten i skolan”.

 

Deltog gjorde:
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Maria Carlsson, Hagfors
Mari Pettergård, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Susanne Bengtsson, Kristinehamn
Evadys Garcia Morales, Storfors
Sofia Espedalen, Säffle
Marie Gerke, Torsby
Helena Jonehög Ericsson, Årjäng