söndag 30 september 2012

Föreläsningar vi diskuterat

Föreläsningstips av Pia Lundström, Karlskoga

Intressant föreläsning om läsförståelse och lässtrategier. Många av de utvecklingsprojekt vi genomförde i 8 värmländska kommuner förra läsåret inom Skolverksprojektet "Vilka elever kommer till vår skola" behandlade just detta. Vill du veta mer om de projekten kan du anmäla dig till konferensen den 7 november via RUCs hemsida. Tycker du det är tillräckligt att läsa om läsförståelsestrategier kan du göra det via följande länk:

http://www.orebro.se/download/18.78606a401350ef9311d800010078/Spr%C3%A5kdagarna+Josefin+Nilsson.pdf

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Katarina Pontelius, Arvika:
Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons

I Kursplanerna(lgr11) beskrivs tydligt vilka språkliga förmågor som krävs i respektive ämne och att varje ämneslärare är expert på språket i sitt ämne. För att på djupet förstå och kunna uttrycka sig inom ramen för ett ämne så är språket verktyget. Genom att bli medveten om olika texttypers specifika särdrag och om betydelsen i de ämnesspecifika uttrycken så kan svenska lärare och ämneslärare samverka för att utveckla förmågor som både handlar om form och innehåll. Gibbons beskriver i böckerna ett språkutvecklande arbetssätt där du blir mer didaktiskt medveten och språkanvändandet sätts i ett funktionellt sammanhang, språk och ämne samverkar.

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Gerd Widing, Säffle:
Nu ler Vygotskij – eleverna, undervisningen och Lgr 11 av Anne-Marie Körling (Liber)

Boken är en konkret och handfast handbok kring hur man kan organisera lärandemiljöer, genomföra lektioner i olika ämnen, förhålla sig till Lgr 11, hantera bedömning m.m.
Den innehåller också A-M Körlings reflektioner kring lärande, förhållningssätt, inställning, förmåga att kommunicera, bygga hållbara relationer och relevant innehåll kopplat till lärande och kunskap, som jag tycker är berikande och intressant. Hon har ofta Vygotskijs tankar och idéer som utgångspunkt i sina resonemang. Hon tillämpar högläsning ofta. Litteratur, texter och berättelser ska ventileras och få liv genom egna associationer och förståelse och samtalas om.

Läslyft på gång?


Litteraturutredningen är klar och utredarna har skrivit en debattartikel i DN. Läs utdraget nedan eller läs hela artikeln via länken.
"Flickor läser mer än pojkar, kvinnor betydligt mer än män och högutbildade mer än lågutbildade. Det går att utläsa en tydlig nedgång under senare år, främst bland unga. De ungas läsförmåga har också minskat påtagligt under en lång följd av år, vilket betyder att en allt större andel har svårt att förstå och tillgodogöra sig texter på ett tillfredställande sätt. I den senaste Pisa-undersökningen hade en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige bristande funktionell läsförmåga.
En sämre läsförmåga påverkar det abstrakta tänkandet och därmed blir en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och naturvetenskap. Det innebär också att tusentals barn efter nio år i grundskola fortfarande saknar grundläggande färdigheter för att fullt ut kunna delta i samhällslivet och göra sin röst hörd."

http://www.dn.se/debatt/bred-kampanj-ska-starka-svenskarnas-lasformaga

onsdag 26 september 2012

Litteratur vi diskuterat

Boktips från Malin Granström, Arvika:

Samtalets möjligheter Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan
av Michael Tengberg

Författaren undersöker litteratursamtal i skolan. Som lärare är det intressant att fundera kring vilka frågor man ställer i sådana samtal, vilka frågor man inte ställer och vad eleverna, som en följd av detta,pratar om och faktiskt funderar kring.

Författaren urskiljer bland annat sex olika "läsarter" som alla uppmuntrar olika förhållningssätt till texten. Genom att läsa Tengbergs undersökning kan förhoppningsvis den egna litteraturundervisningen ifrågasättas och utvecklas.
Hemsidor vi diskuterat

Här kommer hemsidan Katarina Pontelius, Arvika, rekommenderade:
http://www.scoop.it/

Länkar vi diskuterat


Här kommer länkarna som Ylva Säfström, Hagfors, pratade om på mötet:

www.utbildning.stenungsund.se/hassel/kameransompenna/

www.multimedia.skolverket.se/Tema/Digitalt-berattande/Med-kameran-som-penna/

www.sfi.se/sv/filmiskolan/Utvecklingsarbete/Partnerskolor/Kristinedalskolan/

www.multimedia.skolverket.se/Tema/Mediekunskap/Berattandets-grammatik/


Anmälan konferens 7 november


Språkutveckling, läsförståelse och jämställdhet
 
God språkutveckling och god läsförståelse är av stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. Med den här konferensen vill vi visa på hur kommuners språk-, läs- och skrivutvecklare, forskare och lärare kan samverka för att utforma en undervisning som utvecklar alla elevers språk. Språkutvecklande undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är utgångspunkten och konferensen riktar sig till forskare, skolchefer, skolledare, språk-, läs- och skrivutvecklare samt lärare.
 
Tid: 7 nov 2012, kl 9-16
Plats: Karlstads universitet 12A 138 (prel lokal) samt seminarier i 12A 325 och 12B 258
 
Konferensen arrangeras av Värmländskt nätverk för elevers språk-, läs- och skrivutveckling och Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) på Skolverket i samverkan med RUC.

Konferensen är gratis, men platserna är begränsade så det är "först till kvarn" som gäller.

För att läsa hela programmet och anmäla dig följer du länken nedan:

http://www.kau.se/ruc/svenska

Litteratur vi diskuterat

Boktips från Kristina Axelsson, Kil:


Framgång genom språket- verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever  av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modig
Boken vänder sig i första hand till lärare i år 4-9 och ger svar på bl.a. följande frågeställningar: Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt? Lärarens roll och hur kan undervisningen organiseras? Vilka bedömningsverktyg kan användas för att se hur långt en andraspråkselev kommit i sin språkutveckling?
Boken är en metodbok där man får många konkreta exempel på språkutvecklande aktiviteter i olika ämnen för alla elever, inte bara elever med svenska som andraspråk. Till boken hör en praktisk studiehandledning, Framgång genom språket- i praktiken som kan användas som underlag för t.ex. en studiecirkel, men också för självstudier. I denna bok finns även kopieringsunderlag med bl.a. matriser, interaktionsövningar, verktyg för bedömning av elevtexter, mallar för olika genrer och lektionsupplägg.     

Barn med flera språk- Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle  av Gunilla Ladberg
Denna bok handlar om flerspråkighet som fenomen och språkinlärning. Boken genomsyras av resonemang kring attityder och inställning till flerspråkighet och passar mycket bra som diskussionsunderlag. Exempel på frågeställningar som tas upp: Hur går det till när barn lär sig språk? Hur kan vi i förskola och skola underlätta god språkutveckling på barnens första- och andraspråk? Hur kan man tänka kring organisation för språkutveckling?
Jag har använt boken i en studiecirkel med förskolepersonal och den var mycket omtyckt.

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Ulla-Britt Görman, Hällefors:

Skön litteratur
- vägar till läslust och språkutveckling
av Annika Löthagen och Jessica Staaf
Hallgren & Fallgren
Det språkutvecklande arbetet som började med Läskampanjen i Botkyrka, där man ville väcka läslust och språkglädje hos alla kommunens barn och ungdomar, ligger till grund för boken. Där beskrivs också hur man arbetar i dag 10 år senare med bl.a. inspirationsmöten för pedagoger, läsombud på skolorna och samarbetet med biblioteket.
Boken vimlar av litteraturtips och konkreta exempel på, hur man som lärare kan använda boken i undervisningen i alla ämnen. Det är en handbok, som  behandlar olika genrer och även tar upp P Gibbons Cirkelmodell. Rekommenderas varmt till alla som vill utgå från litteraturen i sin undervisning.

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Ylva Säfström, Hagfors:

Läsningens psykologi och pedagogik av Ingvar Lundberg
Boken tar upp vad som krävs för att barn ska kunna knäcka den alfabetiska koden. Den beskriver de olika stadierna på väg mot flytande läsning. Rubrikerna är:
Vad är läsinlärning
Läsförståelse
Om läsundervisning
Dyslexi och lässvårigheter
Boken ger en bra teoretisk grund.Skriva för att lära av Ingegärd Sandström Madsén 
Boken är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver skrivandets lärkraft, skriva i alla ämnen, olika lärstrategier m.m. Del två innehåller en massa skolexempel som är jätteintressanta att läsa.Litteratur vi diskuterat


Boktips från Ulrika Clewemar, Sunne:

Learning Study - undervisning gör skillnad, red: Tuula Manula, Joakim Magnusson, Christina Echevarria


Studentlitteratur 2011


 Boken tar upp grunderna i Learning Study (LS), med hjälp av exempel från lärare som hållit på med LS i ett tiotal år. De visar både på framgångar och motgångar i arbetet. LS består av tre delar: lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsteorin. Dessa tre delar finns beskrivna i den första delen av boken genom att olika studier presenteras. I den andra delen reflekterar lärarna över vad som har hänt efter studierna. I avslutningen finns en internationell utblick. 
minnesanteckningar 24 september 2012

På mötet talade vi om våra uppdrag, konferenserna den 7:e och 20.e november, fortsatt jämställdhetsuppdrag och relevant litteratur.

söndag 23 september 2012

Förmågor och styrdokument


Göran Svanelid har rangordnat styrdokumentens vanligaste förmågor och de fem viktigaste kallar han ”The Big 5”: 
  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Begreppslig förmåga
Läs hela artikeln:
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

Det finns även en grupp om förmågorna i styrdokumenten på facebook, "The Big Five". Där kan du läsa mer och diskutera specifika förmågor med andra intresserade. 

fredag 14 september 2012

Satsning på utrikes födda elever

Regeringen genomför en satsning på bättre utbildning för utrikes födda elever. Den innehåller bland annat en satsning på grundskolan och undervisningen i svenska och i svenska som andraspråk. Läs hela artikeln via länken:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/198846

måndag 3 september 2012

Läsa och skriva i alla ämnen

Intressant text om hur förmågan att läsa och skriva påverkar andra ämnen. Den tar också upp vikten av att använda lässtrategier.

Läs hela artikeln här:

http://www.forskning.se/