onsdag 13 maj 2015

Nätverksträff 25 augusti

Redan nu är datum för höstens första träff spikat. Vi träffas den 25 augusti kl 9.30-14.30. Då får vi bl.a. besök av Christina Olin-Scheller och Marie Tanner som berättar om sin forskning "Läsa lätt" och "Connected classrooms".

fredag 8 maj 2015

Ska det vara tyst i klassen?

Enligt den senaste Pisa-rapporten så kännetecknas dock svenska klassrum av ett mer ”negativt disciplinärt klimat” än de flesta jämförbara länder. Det har dess- utom blivit värre mellan 2003 och 2013.

Metta Fjelkners utredning om trygghet och studiero, som beställdes av förra regeringen, betonar att många lärare anser att det är för mycket fokus på elevernas rättigheter i relation till skyldigheter. Detta skapar enligt utredaren en osäkerhet bland lärarna och ”en atmosfär där de drar sig för att vidta disciplinära åtgärder” på grund av risken att bli anklagad för att ha kränkt elever. Resultatet blir elever som kan störa och bråka utan risk för repressalier.
Enligt OECD är detta fel väg att gå eftersom höga och tydliga krav på eleverna ger en positiv effekt på resultaten. En kinesisk elev som misslyckas på ett prov och ombeds förklara varför, lägger ansvaret hos sig själv: ”Jag ansträngde mig inte tillräckligt hårt.”
En svensk elev svarar i stället: ”Läraren förklarade för dåligt”, ”läroboken var för svår” eller ”jag hade otur”.
Detta är alltså inte spekulationer, frågorna ställs i Pisa-undersökningen. Svenska elever förstår inte att de styr över sin egen framgång.

onsdag 6 maj 2015

Lässtrategier ingen självklar undermedicin

Lässtrategier framhålls som ett viktigt inslag för att utveckla elevers läsfӧrståelse. Men att undervisning i lässtrategier skulle ha en positiv effekt fӧr alla elever är långt ifrån självklart. Samtidigt som de svagare eleverna drar stor nytta av lässtrategiundervisningen har den mindre eller ingen effekt alls fӧr de redan duktiga läsarna. Det visar ny forskning från Karlstads universitet.

Minnesanteckningar SOL i Värmland 20 april 2015

Vi utvärderade läsåret och vår studiecirkel kring genrepedagogik, blickade framåt mot nästa läsår och så ägnade vi mycket tid åt spaningar.


Skolutvecklingsarbete bäst inifrån på ett utforskande sätt

Stark kritik har riktats mot uppifrån styrda skolutvecklingsprocesser, där andra bestämmer ramar för kvalitetsutvecklingen i skolan utan att ta hänsyn till den lokala kontexten. Istället förespråkas ett underifrånperspektiv på skolutveckling. Målet är att utgå från lärares egna erfarenheter och vardagsproblem och utifrån dem arbeta utforskande för att hitta, förstå och implementera lösningar på de aktuella problemen.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/skolutvecklingsarbete-bast-inifran-pa-ett-utforskande-satt-1.231593