fredag 14 juni 2013

RUC: inkluderande skola

RUC inbjuder till seminarium

Inkluderande skola

Inkludering är ett begrepp som under senare år allt oftare har använts i samtal om specialpedagogik. Men vad betyder inkludering och vad står det för? Och varför ska vi ha en inkluderande skola? Detta kommer Claes Nilholm att utveckla i sin föreläsning

Tid: 19 september 2013, kl 13- 16.30
Plats: Karlstads universitet, 1B309 Sjöströmsalen

Moderator: Kerstin Bladini

Föreläsning, fika, gruppsamtal, gemensam reflektion. Ingen kostnad för att delta. Sista anmälningsdag fredag 6 september via RUCs hemsida

onsdag 12 juni 2013

jämförelse digitala och traditionella läsare

Vilka skillnader och likheter finns mellan goda digitala och goda traditionella läsare?

I en ny fördjupningsstudie analyseras data från PISA 2009. Analysen jämför goda digitala och goda traditionella läsare utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. Studien jämför också elevernas läslust och läsvanor.
till publikationen

Ulrica tipsar

Ulrica Clewemar i Sunne tipsar om värderingsarbete med yngre elever som hon tyckte var spännande.

http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2009/02/UL_artikel_2_2009_urika_hansen.pdf

onsdag 5 juni 2013

Läsa och skriva i alla ämnen

I Norge finns ett "Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking". Via länken nedan hittar du konkreta exempel på hur olika skolor jobbat med detta. Klickar du dig vidare hittar du säkert mycket mer.
http://www.skrivesenteret.no/samarbeidsskoler

Konferensdag 3 oktober

SOL i Värmland, nätverket för språk- läs- och skrivutvecklare i Värmland, och Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) på Skolverket bjuder i samverkan med RUC in till 

Konferens om läsutveckling

Tid: 3 okt 2013, kl 9-16
Plats: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen (prel)
Två giganter på området kommer föreläsa:
Barbro Westlund: Att utveckla och formativt bedöma elevers läsförståelse  Martin Widmark: En läsande klass
Westlunds beskriver i föreläsningen de faktorer som är avgörande för att elever ska kunna utveckla en djupare läsförståelse i olika skolämnen. Det innebär att läraren i sin undervisning ger eleverna stöd för att förstå och bli medvetna om sitt eget tänkande för att förstå olika texter. När lärare och elever blir medvetna om att läsförståelse är mer än summan av flera ingående delar, blir det också lättare att förstå hur formativ bedömning fungerar i praktiken. Begrepp som metakognition, läsengagemang, motivation och självvärdering är centrala. 
Widmark funderar i sin föreläsning på varför läsandet funkar det så bra i vissa klasser och varför inte den kunskap och erfarenhet om undervisning i läsförståelse som finns sprids? En läsande klass vill bidra till att vända trenden med den sjunkande läsförståelsen bland barn och unga i vårt land genom att tillgängliggöra aktuell forskning och sprida konkreta, framgångsrika exempel. Projektet har sin upprinnelse i den tydliga skillnad Widmark upplever mellan klasser som avsätter tid till, och jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det.
Till artiklar och program om Westlund och Widmark.
Det här angår alla lärare  – Artikel i Lärarnas nyheter om Barbro Westlunds forskning
Att undervisa i läsförståelse   – UR kunskapsbanken, inspelat i Uppsala april 2012
En läsande klass – webb med material om projektet En läsande klass, som drivs av Martin Widmark
Succéförfattaren satsar allt på att lära barn läsa  –  om Martin Widmark i programmet Agenda .  


Gratis att delta. Ytterligare info och länk till anmälan kommer vid höstterminens början.

RUCs aktiviteter

Learning study start ht 2013
2013-09-11, Karlstads universitet

Inkluderande skola
2013-09-19, kl. 13- 16.30, Karlstads universitet
Seminarium med Claes Nilholm som föreläsare
.
Flerspråkighet i förskolan
2013-09-26, kl. 09.00-16.00, Karlstads universitet
Föreläsare: Susanne Benckert.
.
Utbildning för mentorer under lärares introduktionsperiod
2013 i oktober startar RUCs utbildning för mentorer.
.
Konferens om läsutveckling tillsammans med nätverket SOL i Värmland och Skolverket
2013-10-03, kl. 9-16, Karlstads universitet, Lagerlöfsalen 1A305
Bl a medverkar Barbro Westlund och Martin Widmark

tisdag 4 juni 2013

"Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan"


Bred enighet. Vi vill se höjda lärarlöner, lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen och övningsskolor. Totalt handlar det om tio konkreta förändringar som ska vända den negativa utvecklingen, skriver utbildningsministern och företrädare för lärarfacken, SKL och friskolorna.

http://www.regeringen.se/sb/d/17574/a/218662