måndag 23 maj 2016

SOL i Värmland och CSL

Nu går det att hitta SOL i Värmland även via CSL hemsida. Vi finns under rubriken - Våra samarbetspartners -  till vänster i menyn. https://www.kau.se/csl/vara-samarbetspartners

fredag 20 maj 2016

Minnesanteckningar från SOL i Värmland 160513


Vi inledde som vanligt mötet med att presentera oss, vår huvudman och dess nuläge vad gäller språk-, läs- och skrivutvecklande arbete.

Därefter presenterade Marlene och Malin sitt samarbete då vi tills vidare är två samordnare för nätverket i Värmland. Marlene har hand om administration av bloggen, anmälningar inför träffar samt utvecklingen av det inre nätverket. Malin ansvarar för det yttre nätverket samt samarbetet med RUC, CSL och Pedagog Värmland. Våra nätverksträffar har vi ett gemensamt ansvar för.

Presentation av lite nyheter:
-    Specialpedagogiskt kunskapslyft påbörjas under ht 16.
-    Mattelyftet ligger kvar på nätet och kan användas tills vidare.
-    Nyanländas lärande: kan detta samordnas med vår verksamhet på något sätt?
-    En möjlighet är att alla kunskapslyft ska samlas i det nationella skolutvecklingsprogrammet på Skolverket.
-    Kunskapsöversikt i läsförståelse kommer under ht 16. Något som vi vill titta vidare gemensamt på i nätverket.
-    NCS konferenser 8-9/11 Göteborg, 15-16 Stockholm. Två likvärdiga konferenser. Språk-, läs- och skrivutvecklare med anställning på huvudmannanivå kommer att prioriteras där efter om man arbetar på lokal nivå och sist om man har andra arbetsuppgifter. Vi bestämde i nätverket att vi kommer att söka oss till Stockholm i första hand för en gemensam konferens. NCS skickar antagligen ut sin anmälningslänk via nyhetsbrevet innan skolavslutningen. Marlene lägger ut ett inlägg på bloggen så snart det kommit ut så kan alla anmäla sig.

Läslyftet
-    Diskussion i två grupper. Den ena gruppen bestod av de språk-, läs- och skrivutvecklare som deltagit i läslyftet innevarande läsår. De diskuterade sina lärdomar utifrån framgångsfaktorer och utmaningar. Den andra gruppen bestod av språk-, läs- och skrivutvecklare som inte hade deltagit i läslyftet och de formulerade frågor till ”läslyftsgruppen”.
-    Gemensamt samtal. Frågor besvarades och framgångsfaktorer och utmaningar redovisades.

Utvecklingsinsats inre nätverk
Vi har ansökt om utvecklingsbidrag för en kompetensutvecklingsinsats om lärares lärande och handledning av Ann S Pihlgren, men inte fått det beviljat ännu. Besked kommer inom kort. Planen är att vi den 20/9 får besök av Ann S Pihlgren. En heldag med input och diskussioner. Därefter ska vi ha en bokcirkel kring boken ”Professionell vägledning: med samtal som redskap” av Kerstin Hägg och Svea Maria Kouppa, som Ann rekommenderat oss.

Vi läser den första halvan av boken till nätverksträffen den 27/10 och den andra halvan till nätverksträffen i januari/februari 2017.
Marlene mailar alla nätverksdeltagare i början av höstterminen och stämmer av deltagandet innan böckerna beställs och delas ut den 20:e september.

Yttre nätverk
Malin informerade om tankarna kring kompetensutveckling för ett yttre nätverk, d v s för fler än de som ingår i SOL i Värmland. Mer information kommer senare.

Övrigt:
From 1/7 är det obligatoriskt att använda Skolverketsbedömningsstöd i svenska för årskurs 1. Det kommer att ligga på bedömningsportalen utan inloggning, men däremot kommer bedömningsexemplen att ligga med inloggning. (Länk till info)

Det tillkommer också ett obligatoriskt krav i läsförståelse för åk 1. Det hittar du här.

Länk till systematiskt kvalitetsarbete och språkutvecklarbroschyren finns till höger i länksamlingen i bloggen.

Kom ihåg CSL-dagen den 2/6! Anmälan hittar du här.

Vi avslutade träffen med en runda med egna spaningar.

Nästa träff äger rum den 20/9. Återkommer med lokal och exakta tider.

Närvarande:
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Lotta Eriksson, Storfors
Elisabeth Savefjord, Grums
Marie Olsson, Grums
Christel Ekelund, Torsby
Anna Börjesson, Säffle
Madeleine Press, Sunne
Katarina Pontelius, Arvika

Samt samordnare:
Marlene Andersson, Hammarö
Malin Granström, Arvika

måndag 16 maj 2016

Nya länkarNu finner ni en länk till Skolverkets broschyr om språk-, läs och skrivutvecklare till höger i länksamlingen samt en länk till filmerna om systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang. 

måndag 9 maj 2016

STL - Skriva sig till lärande

Pedagog Malmö publicerade idag en intressant artikel om Sollentunas satsning att skriva sig till lärande (STL) och deras resultat.

En forskningsstudie visar att elever som har fått skriva sig till lärande med datorn som skrivverktyg, från årskurs 1, har höjt sina resultat med 19 procentenheter i de nationella proven i svenska och matematik för åk 3. Resultaten visar på större inkludering, en minskad klyfta mellan pojkar och flickor, och att de lägst presterande elever når bättre resultat.
 
Annika Agélii Genlott förklarar att de i Sollentuna kommun ville koppla samman digital teknik med de nyckelfaktorer som enligt forskning är framgångrikt för elevers lärande. Till exempel tydliga mål och syften för eleverna, synligt lärande, social interaktion, återkoppling och självreflektion.
Det resulterade i STL-modellen (Skriva sig Till Lärande). STL är  en vidareutveckling av ASL (Att Skriva sig till Läsning), Trageton 2005/2014. Inspiration har även hämtats från cirkelmodellen inom genrepedagogiken, som utarbetats av Pauline Gibbons (2006/2013).
 

onsdag 4 maj 2016

Norska elever får bra resultat efter skrivlyft.

I Norge är skrivande en nyckelkompetens som förenar alla skolämnen.
– Svenska forskare tycker att skrivande är lika viktigt som läsande, men det finns inte som enskilt ämne i läroplanen, säger svenskläraren Gustaf Skar, projektledare på norska Skrivesenteret. 
Norge och Trondheim samlar framgångsrika skrivforskare. Sedan tio år tillbaka är skrivning en av fem norska nyckelkompetenser i skolan. Skrivande anses vara en grundläggande färdighet som ska undervisas i alla ämnen.
- Att kunna skriva är att kunna lyckas i alla ämnen. Man måste kunna skriva korrekt för att leverera svar i matteboken och göra inlämningsuppgifter i samhällsvetenskapen, säger Gustaf Skar, som disputerade med avhandlingen ”Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet” vid Stockholms universitet, 2013. Sedan ett par år är han bosatt i Trondheim där han arbetar vid Skrivesenteret, bland annat som projektledare för det norska nationella provet i skrivande, urvalsprovet i skrivning.

Utvärdering betygsskala och kunskapskrav

Här kan du ladda ner rapporten med utvärderingen av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning som ett svar på regeringens uppdrag till Skolverket: pdf

måndag 2 maj 2016

Dagordning nätverksträff 160513


Vi träffas 9,30-14,30 i lokal 3D404.
From nu och en tid framöver är vi två som är samordnare för nätverket och det är Malin Granström (Arvika) och Marlene Andersson (Hammarö). Ni kan kontakta vem som helst av oss om ni har några funderingar.

  1. Runda med presentation och nuläge i vårt språkutvecklande arbete i kommunen.
  2. Kort info från bl.a. NCS.
  3. Läslyftet
  4. Höstens arbete i nätverket.
  5. Yttre nätverket, samarbete med RUC.
  6. Nya bedömningsstödet och krav i läsförståelse
  7. Skolinspektionens granskningar av arbetet i svenska 2016 och 2012.
  8. Runda med egna spaningar.

Väl mött!